Főoldal » Archív » Letartóztatási indítvány két fegyveres szerb férfi ügyében - videóval

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a két szerb fér­fi­nak, aki­ket szlo­vák jel­zés alap­ján fog­tak el, és akik a gyanú sze­rint enge­dély nél­kül tar­tot­tak lőfegy­vert, lőszert maguknál.

A szlo­vák ható­sá­gok 2019 máju­sá­ban körö­zést adtak ki egy Szlo­vá­ki­á­ban tör­tént bank­rab­lás­sal össze­füg­gés­be hoz­ha­tó gép­ko­csi­ra. A magyar rend­őr­ség a jár­mű­vet Sze­ge­den azo­no­sí­tot­ta, 2019. júni­us 5-én a kocsit ellen­őriz­te, majd a közel­ben meg­szál­ló, a gép­ko­csit hasz­ná­ló, két szerb fér­fit őri­zet­be vette. A fér­fi­ak­nál tar­tott kuta­tás során két marok­lő­fegy­ver és tizen­há­rom éles lőszer került elő. A gép­ko­csi­ra más autó­hoz tar­to­zó rend­szám­táb­lát sze­rel­tek fel. A fér­fi­ak­nál hamis hor­vát sze­mé­lyi iga­zol­vány is volt.

A gyanú sze­rint a huszon­egy és har­minc­há­rom éves fér­fi­ak hamis for­gal­mi rend­szám­mal ellá­tott kocsi­val köz­le­ked­tek Magyar­or­szá­gon, enge­dély nél­kül tar­tot­tak maguk­nál lőfegy­vert, lőszert, vala­mint hamis közokiratot.

A ket­tő­től tizen­egy évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­tet­he­tő, lőfegy­ver­rel, lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te, egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­te, közokirat-hamisítás elő­ké­szü­le­té­nek vét­sé­ge miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban az ügyész­ség a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát szö­kés, elrej­tő­zés, bűn­is­mét­lés, vala­mint annak a veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén a gya­nú­sí­tot­tak a bizo­nyí­tást veszélyeztethetnék.

Az indít­vá­nyok­ról a Sze­ge­di Járá­si Bíró­ság a mai napon dönt.

A gya­nú­sí­tot­tak őri­zet­be véte­lé­ről és a kuta­tás­ról készült rend­őr­sé­gi videó az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kulfoldi-fegyveresek-rendorkezen