Főoldal » Hírek » Letartóztatási indítvány szexuális erőszak miatt - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett egy kiskorúval.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott egy Fejér megyei tele­pü­lé­sen, 2020 nya­rá­tól decem­be­ré­ig több­ször sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett test­vé­re élet­tár­sá­nak a 15 éves gyermekével.

A gya­nú­sí­tott bün­tet­len elő­éle­tű, azon­ban figye­lem­mel a bűn­cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re, - amely 5 évtől 10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés - fel­te­he­tő, hogy a jelen­lé­te az eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ken más­képp nem biz­to­sít­ha­tó, vala­mint ala­po­san lehet tar­ta­ni attól, hogy az eljá­rás részt­ve­vő­it jog­el­le­ne­sen befolyásolná.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság helyt adott az ügyé­szi indít­vány­nak és elren­del­te a ter­helt letar­tóz­ta­tá­sát, a dön­tés védel­mi fel­leb­be­zés foly­tán nem végleges.