Főoldal » Hírek » Letartóztatások egy 22 évvel ezelőtti haláleset ügyében – rendőrségi videóval - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség egy 22 évvel ezelőt­ti halál­eset ügyé­ben előre kiter­vel­ten, aljas indok­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt két férfi letar­tóz­ta­tá­sát indítványozta.

A 2000. októ­ber 1-jére vir­ra­dó éjjel egy kecs­ke­mé­ti disz­kó­ban bán­tal­ma­zott, majd a sínek között hol­tan talált férfi ügyé­ben koráb­ban köz­igaz­ga­tá­si eljá­rás indult, amit meg­szün­tet­tek. A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda 2020 nya­rán az utóbb fel­me­rült ada­tok alap­ján nyo­mo­zást ren­delt el az ügy­ben. A nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként a rend­őrök 2022. novem­ber 29-én két fér­fit előre kiter­vel­ten, aljas indok­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­tak ki és vet­tek őrizetbe.

Az ügyész­ség a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés, a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta mind­ket­te­jük­kel szem­ben, mert a ter­hük­re rótt kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú, élet elle­ni bűn­cse­lek­mény súlyos­sá­ga, bün­te­tés­sel fenye­ge­tett­sé­ge miatt fenn­áll a szö­ké­sük, elrej­tő­zé­sük veszélye.

A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyé­szi indít­vánnyal egyet­ért­ve a mai napon mind­két férfi letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te. A vég­zés ellen a gya­nú­sí­tot­tak és védő­ik fel­leb­bez­tek, ezért a dön­tés nem végleges.

A gya­nú­sí­tot­tak elfo­gá­sá­ról készült videó és fény­kép fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken érhe­tők el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/husz-ev-mulva-sem-felejtunk#3