Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Letartóztatásra tesz indítványt az ügyészség a 6 és fél éves kislány sérelmére elkövetett emberölés ügyében

A Tolna Megyei Főügyész­ség 2019. már­ci­us 11-én indít­vány tett a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­já­hoz annak a 19 éves szek­szár­di fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, akit a nyo­mo­zó ható­ság 2019. már­ci­us 9-én reg­gel vett őri­zet­be az előző este hol­tan talált kis­lány meg­ölé­se miatt.

A fér­fit tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt hall­gat­ták ki gyanúsítottként.

A fia­tal fel­nőtt gya­nú­sí­tot­tat 2017. őszén a bíró­ság cse­lek­vő­ké­pes­sé­get rész­le­ge­sen kor­lá­to­zó gond­nok­ság alá helyez­te. A gya­nú­sí­tott a sér­tett uno­ka­báty­ja, a két csa­lád egy közös udva­rú ingat­lan­ban lénye­gé­ben együtt élt.

2019. már­ci­us 8-án 16 óra 30 perc körül a gya­nú­sí­tott isme­ret­len ígé­ret­tel hívta el ott­hon­ról a sér­tet­tet a patak mel­let­ti töl­tés­re. Ezt köve­tő­en bán­tal­maz­ta, egy nagyobb tárggyal leg­alább 6 ütést mért a fejé­re. A sér­tett holt­tes­tét a nyo­mo­zó ható­ság 18 óra 45 perc­kor talál­ta meg a patak medrében.

A gya­nú­sí­tott vonat­ko­zá­sá­ban az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a letar­tóz­ta­tás, mint sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő bírói enge­dé­lyes kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­nek álta­lá­nos és külö­nös fel­té­te­lei egy­aránt fenn­áll­nak. Így meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tott meg­szök­ne vagy elrej­tőz­ne; vala­mint az is, hogy a bizo­nyí­tást meg­ne­he­zí­te­né, tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­közt elrej­te­ne, a tanú­kat jog­el­le­ne­sen befo­lyá­sol­ná. Sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén továb­bá a bűn­is­mét­lés lehe­tő­sé­ge is fennáll.

Az ember­ölés bűn­tet­té­nek tör­vé­nyi bün­te­té­si téte­le 10 évtől 20 évig ter­je­dő vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés. A gya­nú­sí­tot­tal szem­ben azon­ban élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés nem szab­ha­tó ki, mivel még nem töl­töt­te be a 20. életévét.