Főoldal » Archív » Letartóztatta a bíróság a fiatalkorú tarhosi rablókat

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te két 16 éves békés­csa­bai fiú letar­tóz­ta­tá­sát, akik szom­ba­ton este rabol­tak ki egy fér­fit Tarhoson.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a két fia­tal­ko­rú gya­nú­sí­tott 2018. augusz­tus 11. nap­ján 20 óra körü­li idő­ben Tar­ho­son, a Béké­si út és a Pető­fi utca keresz­te­ző­dé­sé­ben utol­ér­tek egy ott gya­lo­go­san köz­le­ke­dő fér­fit és meg­tá­mad­ták. Az egyik gya­nú­sí­tott hátul­ról meg­lök­te a sér­tet­tet, majd egy épü­let falá­hoz nyom­ta és fel­szó­lí­tot­ta, hogy adjon nekik pénzt. Ami­kor a sér­tett ezt meg­ta­gad­ta, őt a gya­nú­sí­tott két alka­lom­mal arcon ütöt­te és verés­sel fenye­get­te meg, ha nem adja át a pén­zét. A végig mel­let­te álló társa is fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy pakol­jon ki min­dent a zse­bé­ből. A sér­tett – aki a bán­tal­ma­zás foly­tán 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett – a gya­nú­sí­tot­tak által kifej­tett erő­szak és fenye­ge­tés hatá­sá­ra átad­ta a nála lévő 400 forint készpénzt.

A gya­nú­sí­tot­tak spe­ci­á­lis lakás­ott­hon lakói; isko­lai tanul­má­nyo­kat nem foly­tat­nak rend­sze­re­sen, mun­ka­hellyel, jöve­de­lem­mel nem ren­del­kez­nek, és már több­ször kerül­tek össze­tű­zés­be a tör­vénnyel, jelen bűn­cse­lek­ményt is más, velük szem­ben folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt követ­ték el.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kez­de­mé­nye­zé­sé­re egy­részt a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt került sor, más­részt mert alap­pal fel­té­te­lez­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tot­tak sza­bad­láb­ra kerü­lé­sük ese­tén a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val vagy meg­fé­lem­lí­té­sé­vel a bizo­nyí­tást megnehezítenék.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát 1 hónap­ra elren­del­te. A letar­tóz­ta­tás javí­tó­in­té­zet­ben kerül végrehajtásra.