Főoldal » Hírek » Letartóztatta a bíróság a fizetés nélkül távozó vendéget – VIDEÓVAL - a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség 11 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­ge, 4 rend­be­li lopás bűn­tet­te és 3 rend­be­li lopás vét­sé­ge miatt kez­de­mé­nyez­te egy több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű haj­lék­ta­lan férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint az elmúlt öt hónap­ban ország­szer­te több ven­dég­ház­ból is fize­tés nél­kül távo­zott és gyak­ran a szo­bák­ban elhe­lye­zett tár­gya­kat is magá­val vitte.

 A férfi 2020. szep­tem­ber 25-én sza­ba­dult az egyik büntetés-végrehajtási inté­zet­ből, de mun­ká­val, állan­dó jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, a lak­ha­tá­sa sem volt meg­ol­dott. Ezért - a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint - az ország külön­bö­ző terü­le­te­in szál­lás­he­lyek szol­gál­ta­tá­sa­it vette igény­be, majd a szál­lás díjá­nak kifi­ze­té­se nél­kül távo­zott. Egyes ese­tek­ben a szo­bák­ban elhe­lye­zett érték­tár­gya­kat – így tele­ví­zi­ót, hosszab­bí­tót, ágy­ne­műt, törül­kö­zőt – is magá­val vitte, és azok érté­ke­sí­té­sé­ből szár­ma­zó jöve­de­lem­ből tar­tot­ta fenn magát.

A férfi 2020. szep­tem­ber 26. és 2021. janu­ár 9. napja között lénye­gé­ben beutaz­ta az orszá­got. Az egyik inter­ne­tes szál­lás­fog­la­ló por­tá­lon fog­lalt szál­lást Döm­sö­dön, Szent­end­rén, Deb­re­cen­ben, Haj­dú­szo­bosz­lón, Füzes­gyar­ma­ton, Nagy­ka­ni­zsán, Kamu­ton, Gyo­ma­end­rő­dön, Békés­csa­bán és Gyu­lán tipi­ku­san ven­dég­há­zak­ban vagy apart­ma­nok­ban. 1-2 éjsza­ká­nál töb­bet sehol sem töl­tött, majd ele­gáns­nak nem nevez­he­tő módon fize­tés nél­kül távo­zott a szál­lás­he­lyek­ről a lopá­sok­kal továb­bi kárt okoz­va az üze­mel­te­tők­nek. A férfi 2021. janu­ár 1-én egy mező­ko­vács­há­zi apart­man­ba is be akart jelent­kez­ni, majd ami­kor az üze­mel­te­tő rövid időre magá­ra hagy­ta, eltu­laj­do­ní­tott egy men­tős­ka­bá­tot és távo­zott. A férfi a csa­lá­sok­kal és a lopá­sok­kal 12 sér­tett részé­re össze­sen több mint 650.000.-Ft kárt oko­zott.

 A letar­tóz­ta­tás kez­de­mé­nye­zé­sé­re azért került sor, mert a bün­te­tés vár­ha­tó mér­té­ké­re és a férfi haj­lék­ta­lan élet­vi­te­lé­re figye­lem­mel fenn­állt a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye. A férfi bün­te­tett elő­éle­te és az elkö­ve­tés soro­zat­jel­le­ge miatt fenn­állt a bűn­is­mét­lés veszé­lye is, azaz tar­ta­ni lehe­tett attól, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén hason­ló vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket követ­ne el.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ér­tett és a ter­helt letar­tóz­ta­tá­sát 1 hónap­ra elren­del­te.

A rend­őr­ség által készí­tett video­fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/vegallomas-a-rendorsegi-fogda