Főoldal » Archív » Letartóztatták a férje szíven szúrásával gyanúsított nőt

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja 2020. ápri­lis 22-én elren­del­te annak a nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki  a gyanú sze­rint 2020. ápri­lis 19-én, dél­után, egy Komárom-Esztergom megyei tele­pü­lé­sen lévő ott­ho­nuk­ban elő­ze­tes szó­vál­tás után meg­öl­te a férjét. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az ittas nő 2020. ápri­lis 19-én, 17 óra körül, lakó­he­lyü­kön elő­ze­tes szó­vál­tás után egy 8,5 cen­ti­mé­ter pen­gé­jű kés­sel szív­tá­jé­kon szúr­ta a szin­tén ittas fér­jét. A sér­tett a szak­sze­rű orvo­si ellá­tás elle­né­re a szú­rás követ­kez­té­ben a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A nőt ember­ölés bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­se miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként a nyo­mo­zó hatóság.

A gya­nú­sí­tot­tal szem­ben 2006-ban is folyt bün­te­tő­el­já­rás súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt, akkor az egyik fiát szúr­ta több alka­lom­mal, kis-közepes erő­vel mellkason.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te, tekin­tet­tel arra, hogy vele szem­ben fenn­áll a veszé­lye annak, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.