Főoldal » Hírek » Letartóztatták a gyermekpornográfiával és kábítószer birtoklásával gyanúsított szudáni nőt - VIDEÓVAL és FOTÓVAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A mene­kült stá­tu­szú nő laká­sán kábí­tó­szert, tele­fon­ján gyer­mek­por­nog­ráf fel­vé­telt talál­tak a nyo­mo­zók; a Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te a bíróság.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy szu­dá­ni állam­pol­gár nő a mobil­te­le­fon­ján kis­ko­rú­a­kat por­nog­ráf módon ábrá­zo­ló fel­vé­te­le­ket, buda­pes­ti laká­sán pedig jelen­tős mennyi­sé­gű, kábí­tó­szert tartott.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda a nőt őri­zet­be vette és elő­ter­jesz­tést tett letartóztatására.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­ványt tett a fel­vé­tel tar­tá­sá­val elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fi­á­val és jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott ter­helt letar­tóz­ta­tá­sá­ra, mivel az ügyész­ség sze­rint fenn­állt mind a szökés-elrejtőzés, mind a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszélye.

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra, meg­ala­po­zott­nak talál­va a szökés-elrejtőzés veszélyét.

A vég­zés nem vég­le­ges, az ügyész a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­se veszé­lyé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa cél­já­ból, a véde­lem pedig a kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­se ellen jelen­tett be fellebbezést.

A rend­őr­ség által a ter­helt kísé­ré­sé­ről és kuta­tás­ról készí­tett vide­ót és fotó­kat tar­tal­ma­zó köz­le­mény itt érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/idegenrendeszeti-eljaras-soran-bukott-le#5