Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » Letartóztatták a marihuána ültetvénnyel lebukott társaságot - FOTÓKKAL- a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett annak a kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel és más bűn­cse­lek­mé­nyek­kel gya­nú­sí­tott 31 éves fér­fi­nak és három tár­sá­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, akik az eddi­gi ada­tok sze­rint jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­rel keres­ked­tek Tab környékén.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi és társa a lakó­he­lyük kör­nyé­kén talál­ha­tó erdő­ben mari­hu­á­nát ter­mesz­tet­tek, amit maguk, illet­ve egy szin­tén őri­zet­ben lévő nő segít­sé­gé­vel Tabon érté­ke­sí­tet­tek. A kábí­tó­szert ter­mesz­tő fér­fi­ak emel­lett negye­dik tár­suk­nak köz­vet­le­nül az elfo­gá­suk előtt adtak el több mint fél mil­lió forint érté­kű mari­hu­á­nát, aki azzal szin­tén keres­ked­ni szán­dé­ko­zott. A sió­fo­ki nyo­mo­zók a gya­nú­sí­tot­tak­nál több mil­lió forint kész­pénzt, kábí­tó­szer­gya­nús anya­go­kat, illet­ve a kábí­tó­szer for­ga­lom­ba hoza­ta­lá­hoz szük­sé­ges esz­kö­zö­ket – így simí­tó­zá­ras zacs­kó­kat és mér­le­get – fog­lal­tak le.

Az egyik fér­fi­nél a kábí­tó­szer mel­lett lőfegy­ve­re­ket is talál­tak a rend­őrök, mely miatt külön bün­te­tő­el­já­rás indult.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adott, és elren­del­te a gya­nú­sí­tot­tak letartóztatását.