Főoldal » Hírek » Letartóztatták a társasházi tolvajt – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján letar­tóz­ta­tás­ba került egy 24 éves férfi. Az elkö­ve­tő egy IX. kerü­le­ti tár­sas­ház laká­sá­ból műsza­ki cik­ke­ket, kész­pénzt, vala­mint indí­tó­kul­csot, és ezál­tal a sér­tett ház előtt par­ko­ló autó­ját is ellop­ta, ami­vel később egy másik autó­nak ütkö­zött.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint, a férfi 2023. júli­us 18-án beju­tott egy IX. kerü­le­ti tár­sas­ház egyik nyi­tott eme­le­ti laká­sá­ba, és onnan két lap­to­pot, mobil­te­le­font, vala­mint több tíz­ezer forint kész­pénzt vitt e. A gya­nú­sí­tott emel­lett magá­val vitte a sér­tett tár­sas­ház előtt par­ko­ló, mint­egy 4 mil­lió forint érté­kű gép­ko­csi­já­nak az indí­tó­kul­csát is, ami­vel kinyi­tot­ta az autót, majd elhaj­tott.

A férfi nem sok­kal később, az V. kerü­let­ben, az autó­val egy par­ko­ló jár­mű­nek ütkö­zött, ame­lyet köve­tő­en kiszállt, és elhagy­ta a hely­színt.

A lopás bűn­tet­té­vel meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tó férfi elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján került kézre.

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, amit a bíró­ság elren­delt.

A fel­vé­te­len az lát­ha­tó, ahogy a tol­vaj a lakás­ból levi­szi az egyik lap­to­pot a föld­szint­re, és azt a kuka mögé rejti. A férfi vissza­megy a lakás­ba a többi érté­kért, amik­kel együtt elhagy­ja a hely­színt. Ezután viszi el a ház előtt par­ko­ló autót.