Főoldal » Hírek » Letartóztatták az embercsempészéssel gyanúsított két szerb állampolgárt - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A hét­vé­gén a Vas Megyei Főügyész­ség két külön ügy­ben indít­vá­nyoz­ta annak a két fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki­ket 2021. augusz­tus 18-án Vas megyé­ben fog­tak el, amint Magyar­or­szá­gon a jog­sér­tő módon tar­tóz­ko­dó sze­mé­lye­ket szál­lí­tot­tak a nyu­ga­ti határ közelébe.

Az egyik ügy­ben a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott a meg­bí­zó­ja által kül­dött koor­di­ná­ták alap­ján meg­je­lölt helyen, a szerb-magyar határ köze­lé­ben vette fel azt a hét szír állam­pol­gárt, akik koráb­ban a kerí­té­sen átmász­va lép­ték át Magyar­or­szág déli hatá­rát. A rend­őr­jár­őr Kőszeg köze­lé­ben ellen­őriz­te a gép­ko­csit és fogta el a gya­nú­sí­tot­tat és utasait.

A másik ügy­ben a gya­nú­sí­tott Belg­rád­ban álla­po­dott meg a meg­bí­zó­i­val abban, hogy anya­gi haszon fejé­ben átszál­lít mig­rán­so­kat Magyar­or­szá­gon, az oszt­rák határ közelébe.

A gya­nú­sí­tott bérelt egy sze­mély­gép­ko­csit Szer­bi­á­ban, ami­vel 2021. augusz­tus 17-én lépte át a határt Rösz­ké­nél. A gya­nú­sí­tott ezt köve­tő­en oszt­rák rend­szá­mot rakott fel a gép­ko­csi­ra a szerb rend­szám elé, majd más­nap a meg­bí­zó­i­tól kapott koor­di­ná­ták alap­ján, Kele­bia kör­nyé­kén fel­vet­te a 15, magát bang­la­de­si­nek valló sze­mélyt, akik a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel lép­ték át koráb­ban Magyar­or­szág határát.

A gya­nú­sí­tott a meg­bí­zói által meg­ha­tá­ro­zott útvo­na­lon indult el a magyar-osztrák határ felé. A rend­őr­jár­őr meg akar­ta állí­ta­ni a gép­jár­mű­vet a 87. számú főút Vas megyei sza­ka­szán, azon­ban a gya­nú­sí­tott nem tett ele­get a rend­őri jel­zés­nek, hanem mene­kül­ni kez­dett. A rend­őrök végül Szom­bat­hely köze­lé­ben fog­ták el a gép­ko­csi­ból elfu­tó és elrej­tő­ző gya­nú­sí­tot­tat, vala­mint a jár­mű­ben maradt utasait. 

A Vas Megyei Főügyész­ség a szö­kés, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­se, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en a hét­vé­gén egy hónap­ra elren­del­te mind­két gya­nú­sí­tott letartóztatását.