Főoldal » Archív » Letartóztatták az időseket kifosztó kaposvári nőt

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indít­ványt tett annak a 31 éves kapos­vá­ri nőnek a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki 2018 nya­rán szá­mos vagyon elle­ni bűn­cse­lek­ményt köve­tett el Kapos­vá­ron, illet­ve annak környékén.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű gya­nú­sí­tot­tal szem­ben 2018 júli­u­sá­ban a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság - nem jog­erő­sen - 1 év 8 hónap bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, azon­ban ez sem tar­tot­ta vissza attól, hogy a nyár folya­mán továb­bi bűn­cse­lek­mé­nye­ket köves­sen el.

A nő előbb egy igali nya­ra­lót tört fel, majd a Cseri, illet­ve a Don­ne­ri város­rész­ben köve­tett el besur­ra­ná­sos lopá­so­kat. Az elkö­ve­tő kifosz­tott egy 85 éves, a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes fér­fit is, aki­hez a mos­dó­ba kéredz­ke­dett be, de ami­kor a sér­tett nem figyelt, ellop­ta a ház­ban talált 390.000 forint érté­kű éksze­re­ket, illet­ve kész­pénzt is. Nem sok­kal később egy másik idős fér­fit is ki akart fosz­ta­ni, és csak a vélet­le­nen múlt, hogy a sér­tett jelen­tő­sebb össze­get tar­tal­ma­zó tár­cá­ja helyett egy olyat irat­tar­tót lopott el, ami­ben csak iga­zol­vá­nyok voltak.

A gya­nú­sí­tott ezután a lopott éksze­re­ket egy buda­pes­ti zálog­ház­ban érté­ke­sí­tet­te, majd itt is meg­té­vesz­tett egy idő­sebb asszonyt, aki­től kész­pénzt zsákmányolt.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adott, és a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt elren­del­te. A nyo­mo­zás vizs­gá­la­ti szak­ban a Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség irá­nyí­tá­sa mel­lett folyik.