Főoldal » Hírek » Letartóztatták az időskorú áldozatát súlyosan bántalmazó újbudai rablót - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság letar­tóz­tat­ta azt a 20 éves fér­fit, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint ott­ho­ná­ban támadt rá egy idős­ko­rú nőre, aki­nek eltör­te az arc­csont­ját, majd kisza­kí­tot­ta a fül­be­va­ló­it és a nyak­lán­ca­it. Pár nap­pal koráb­ban, egy tár­sá­val együtt pedig egy idős fér­fit fosz­tott ki.

 A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok alap­ján a fia­tal férfi 2023. janu­ár 10-én dél­után, azzal az ürüggyel kopo­gott be egy XI. kerü­le­ti tár­sas­ház­ban lakó 70 éves, meg­gyen­gült egész­sé­gi álla­pot­ban lévő nőhöz, hogy egy kiló kenye­ret kér. Ami­kor a sér­tett eluta­sí­tot­ta a kérést, a gya­nú­sí­tott rátá­madt, ököl­lel két­szer meg­ütöt­te a sér­tet­tet, aki­nek ennek követ­kez­té­ben eltört az arc­csont­ja. A férfi ezután kitép­te a sér­tett fülé­ből az arany fül­be­va­ló­it, vala­mint kisza­kí­tot­ta a nya­ká­ból az arany nyak­lán­ca­it, majd elmenekült.

A meg­ala­po­zot­tan gyanú sze­rint, a férfi hat nap­pal koráb­ban, 2023. janu­ár 4-én dél­előtt, Újbu­dán, egy szin­tén 20 éves tár­sá­val együtt, egy jár­dán sétá­ló 84 éves, nehe­zen mozgó fér­fi­ra lett figyel­mes, akit követ­ni kezd­tek. A sér­tett mögé érve, a rab­lás­sal is gya­nú­sí­tott férfi egy hir­te­len moz­du­lat­tal lerán­tot­ta a sér­tett vál­lá­ról a tás­ká­ját, majd a cse­lek­mé­nyét figye­lés­sel biz­to­sí­tó tár­sá­val együtt elfu­tott a helyszínről.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói a 20 éves táma­dót rab­lás, súlyos testi sér­tés és kifosz­tás bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként, tár­sá­val pedig bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ját közölték.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az őri­zet­be vett két férfi letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, a gya­nú­sí­tot­tak eljá­rás­ban való jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa, vala­mint a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érdekében.

A kerü­le­ti ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró a rab­lás­sal is gya­nú­sí­tott fér­fit letar­tóz­tat­ta, tár­sá­val szem­ben pedig bűn­ügyi fel­ügye­le­tet ren­delt el. A vég­zés fel­leb­be­zé­sek miatt nem végleges.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott köz­le­mé­nye itt olvasható:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/idos-emberek-tamadoit-vettek-orizetbe

A fel­vé­te­len az idős férfi sérel­mé­re elkö­ve­tett kifosz­tás látható.