Főoldal » Hírek » Békés Vármegyei Főügyészség » Letartóztatásban az ismerősét baltával agyonütő férfi – a Békés Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Békés Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta egy 71 éves bün­tet­len elő­éle­tű med­gyes­egy­há­zi férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki bal­tá­val agyon­ütöt­te ismerősét.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az idős férfi és az isme­rő­se - a 70. élet­évét betöl­tött sér­tett - között 2023. szep­tem­ber 4-én, reg­gel, Med­gyes­egy­há­zán, egy csa­lá­di ház­ban vita ala­kult ki. A szó­vál­tás során a ter­helt fel­dü­hö­dött és egy 70 cm nyél­hosszú­sá­gú, 10 cm élhosszú­sá­gú fej­szé­vel több­ször, leg­alább 6-8 alka­lom­mal, nagy erő­vel lesúj­tott a sér­tett fejé­re. A sér­tett a bán­tal­ma­zás ered­mé­nye­ként olyan súlyos fej­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen meg­halt. A táma­dó a pad­lón fekvő holt­tes­tet sző­nyeg­gel és taka­rók­kal fedte le, a bűn­cse­lek­mény nyo­ma­it pró­bál­ta fel­ta­ka­rí­ta­ni, ille­tő­leg azt is terv­be vette, hogy a holt­tes­tet elás­sa ház kert­jé­ben, amit végül az ingat­lan­ban tar­tott rend­őri intéz­ke­dés meghiúsított.

A fér­fit a rend­őr­ség 2023. szep­tem­ber 4-én ember­ölés bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként vonta fele­lős­ség­re, amely 5-15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntethető.

A fér­fi­val szem­ben a letar­tóz­ta­tás több külö­nös oka is meg­ál­la­pít­ha­tó: így a bűn­cse­lek­mény magas bün­te­té­si téte­le miatt fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye. Tar­ta­ni lehet attól is, hogy a férfi sza­bad­lá­bon a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val vagy a tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök elrej­té­sé­vel, meg­sem­mi­sí­té­sé­vel a bizo­nyí­tás ered­mé­nyes­sé­gét veszé­lyez­tet­né. Az sem hagy­ha­tó figyel­men kívül, hogy a bűn­cse­lek­mény vég­hez­vi­te­lét köve­tő­en meg­kezd­te a nyo­mok eltün­te­té­sét, meg­vál­toz­tat­ta a hely­színt, azaz tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zö­ket sem­mi­sí­tett meg.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a főügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ér­tett, és ma 1 hónap­ra elren­del­te a férfi letartóztatását.