Főoldal » Archív » Letartóztatták azt a fiatal férfit, aki megölte lánytestvérét és sógorát- A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja 2020. júni­us 25-én elren­del­te annak a fia­tal fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki Komárom-Esztergom Megye egyik tele­pü­lé­sén 2020. május 16-án meg­öl­te lány­test­vé­rét és sógo­rát, majd a holt­tes­te­ket meg­gyúj­tot­ta.  

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi Komárom-Esztergom Megye egyik tele­pü­lé­sén talál­ha­tó csa­lá­di ház­ban 2020. május 16-án 36 kés­szú­rás­sal, illet­ve vágás­sal meg­öl­te sógo­rát, és 19 kés­szú­rás­sal, vágás­sal meg­öl­te nővé­rét. Mind­két sér­tett a kés­szú­rá­sok okoz­ta sérü­lé­sek követ­kez­té­ben vesz­tet­te éle­tét. Ezt köve­tő­en a gya­nú­sí­tott a holt­tes­te­ket ben­zin­nel átita­tott ron­gyok­kal leta­kar­ta, az ingat­lan­ban ben­zint locsolt szét és azt meg­gyúj­tot­ta. Az ingat­lan­ban tűz kelet­ke­zett, amely­ben a gya­nú­sí­tott is másod­fo­kú égési sérü­lé­se­ket szen­ve­dett a kezén, lábán és arcán, ezért a men­tő­szol­gá­lat mun­ka­tár­sai a buda­pes­ti Hon­véd­kór­ház­ba szállították.

A fér­fit több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek meg­va­ló­sí­tá­sa miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a nyo­mo­zó hatóság.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te, tekin­tet­tel arra, hogy vele szem­ben meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el, vala­mint a bün­te­tő­el­já­rás­ban elér­he­tet­len­né válna, megszökne.