Főoldal » Hírek » Letépte a rénszarvas szarvát - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 45 éves férfi ellen garáz­da­ság és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt, aki meg­ron­gál­ta a kará­cso­nyi díszkivilágítást. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. novem­ber hónap végén az esti órák­ban lakó­he­lyén, egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen ittas álla­pot­ban köz­le­ke­dett az utcá­kon, miköz­ben a kará­cso­nyi dísz­ki­vi­lá­gí­tás­ként szol­gá­ló fákra fel­te­kert izzó­so­ro­kat elkezd­te letép­ni és kés­sel levagdosni.

Kita­pos­ta a rózsa­tö­ve­ket is az ott elhe­lye­zett vilá­gí­tó­tes­tek­kel együtt, vala­mint a pol­gár­mes­te­ri hiva­tal előtt kihe­lye­zett miku­lás­szán és rén­szar­vas deko­rá­ci­ó­ból a rén­szar­vas szar­vát letör­te, az arra sze­relt led fény­so­ro­kat levág­ta, majd tovább halad­va, a közös­sé­gi ház előtt lévő fenyő­fá­ról is letép­te a fényfűzért.

A vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel több, mint 300.000 forint kárt okozott.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést indítványozott.