Főoldal » Archív » Letöltendő börtönre ítélték a dohánybolti rablást megkísérlő férfit és sofőr társát – Videóval az elfogásról

A két férfi rab­lás útján akart pénz­hez jutni, azon­ban nem jár­tak ered­ménnyel; a Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján 5 és 2 év letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re ítél­ték őket.

A vád­irat sze­rint egy 27 és egy 35 éves férfi elha­tá­roz­ta, hogy bűn­cse­lek­mény útján jut­nak pénz­hez, ezért kesz­tyű­ket, masz­kot és egy lég­pisz­tolyt is besze­rez­tek. 2019. május 11-én az esti órá­ban az idő­sebb férfi gép­ko­csi­val egy XIII. kerü­le­ti dohány­bolt­hoz vitte a tár­sát. A 35 éves vád­lott a fegy­ver­rel – a kesz­tyűk­ben és a maszk­ban – bement a bolt­ba, ahol a bevé­telt köve­tel­te. A pénz­tá­ros a ráfo­gott fegy­ver­től meg­ijedt, sikí­ta­ni kez­dett, és a kezé­ben lévő szá­mo­ló­gép­pel több­ször a táma­dó felé ütött, aki emi­att fel­ha­gyott rab­lá­si szán­dé­ká­val, és elme­ne­kült. A két férfi a gép­ko­csi­val elhagy­ta a hely­színt.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói azo­no­sí­tot­ták a sofőrt és körö­zést adtak ki elle­ne. A rend­őrök a két fér­fit május 20-án, a cse­lek­ményt köve­tő 9. napon el is fog­ták.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti ügyész­ség a két fér­fi­val – a 35 éves­sel, mint bűn­se­géd­del – szem­ben fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság előtt.

A bíró­ság a két vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki vád sze­rint, és a tet­test 5 év, a bűn­se­gé­det 2 év letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint ugyan­ennyi időre eltil­tot­ta őket a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól.

Az íté­let a bűn­se­géd kap­csán jog­erős, a másik vád­lott és védő­je 3 mun­ka­na­pot tar­tott fenn a jog­or­vos­la­ti nyi­lat­ko­zat meg­té­te­lé­re.

A rend­őr­ség vide­ót is tar­tal­ma­zó koráb­bi köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/maszkos-fegyveres-rablo