Főoldal » Hírek » Letöltendő szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozza az ügyészség a korrupt kormánytisztviselők és bűntársuk ügyében - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség mind­há­rom vád­lot­tal szem­ben súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Két volt kor­mány­tiszt­vi­se­lő a tár­suk fel­hí­vá­sá­ra pénzt foga­dott el jogo­su­lat­lan adat­le­kér­de­zé­sért, illet­ve nem­le­ges adó­iga­zo­lás kiállításáért. 

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2018 nya­rán emelt vádat az adó­ha­tó­ság két ügy­fél­szol­gá­la­ti mun­ka­tár­sa, vala­mint egy épí­tő­ipa­ri segéd­mun­kás ellen, bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett kor­rup­ci­ós, vala­mint hiva­ta­li bűn­cse­lek­mé­nyek miatt.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék a volt kor­mány­tiszt­vi­se­lő - jelen­leg vál­lal­ko­zó - elkö­ve­tőt bűnös­nek mond­ta ki 11 rend­be­li rész­ben társ­tet­tes­ként és bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa bűn­tet­té­ben, 5 rend­be­li fel­buj­tó­ként elkö­ve­tett hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­té­ben, vala­mint 5 rend­be­li fel­buj­tó­ként meg­va­ló­sí­tott közokirat-hamisítás bűn­tet­té­ben, ame­lyért őt 2 év és 8 hónap bör­tön­bün­te­tés­re, 3 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re, továb­bá 900.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te, és 720.000 forint­ra vagyon­el­kob­zást ren­delt el.

Az egy­kor kor­mány­tiszt­vi­se­lő, jelen­leg nyug­dí­jas vád­lot­tat 3 rend­be­li társ­tet­tes­ként, bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­té­ben, 3 rend­be­li hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­té­ben, továb­bá 2 rend­be­li fel­buj­tó­ként elkö­ve­tett közokirat-hamisítás bűn­tet­té­ben talál­ta bűnös­nek, ame­lyért 2 év - vég­re­haj­tá­sá­ban 4 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett - sza­bad­ság­vesz­tés­re és 300.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítélte.

A magán­sze­mé­lyek és cégek érde­ké­ben fel­lé­pő har­ma­dik tár­su­kat 9 rend­be­li hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­ben, 4 rend­be­li fel­buj­tó­ként elkö­ve­tett közokirat-hamisítás bűn­tet­té­ben és fel­buj­tó­ként elkö­ve­tett hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, vele szem­ben 1 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tést és 2 év köz­ügyek­től eltil­tást, vala­mint 900.000 forint pénz­bün­te­tést kiszabva.

A bűn­ügy­ben sze­rep­lő negye­dik bűn­tár­su­kat a Fővá­ro­si Tör­vény­szék koráb­ban, 2019 máju­sá­ban elő­ké­szí­tő ülé­sen hozott és jog­erős hatá­ro­za­tá­val kor­rup­ci­ós és hiva­ta­li bűn­cse­lek­mé­nyek miatt ítél­te el.

Az íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint 2013 máju­sa és szep­tem­be­re közöt­ti idő­szak­ban az adó­ha­tó­ság egyik fővá­ro­si igaz­ga­tó­sá­gán ügy­fél­szol­gá­la­ti mun­ka­társ­ként fog­lal­koz­ta­tot­tak alkal­man­ként 5-10.000 forint vesz­te­ge­té­si pénz elfo­ga­dá­sa után, két tár­suk fel­hí­vá­sá­ra külön­bö­ző gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok, illet­ve magán­sze­mé­lyek érde­ké­ben az eljá­rá­si ren­det meg­sért­ve, nem­le­ges adó­iga­zo­lá­so­kat állí­tot­tak ki, illet­ve jogo­su­lat­la­nul kér­dez­tek le ada­to­kat a szá­mí­tó­gé­pes adatbázisból.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség - a beje­len­tett ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tart­va - indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt elkö­ve­tők bün­te­té­sét súlyo­sít­sa, ille­tő­leg a fel­füg­gesz­tett bör­tön­re ítélt vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki.