Főoldal » Hírek » Lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés miatti vádemelés - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tatai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a baji lakó­he­lyű fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint enge­dély nél­kül tar­tott bir­to­ká­ban egy német gyárt­má­nyú pus­kát és 127 darab lőszert.

A vád sze­rint a fegy­ver­tar­tá­si enge­déllyel nem ren­del­ke­ző baji férfi isme­ret­len körül­mé­nyek között meg­szer­zett 127 darab lőszert, és 1 darab német gyárt­má­nyú lőfegy­vert. Az elkö­ve­tő a lősze­re­ket Bajon, a volt orosz lak­ta­nya egyik helyi­sé­gé­ben, a lőfegy­vert a tatai laká­sá­ban tartotta.

A Tatai Rend­őr­ka­pi­tány­ság 2019. júni­us 26-án a lőfegy­vert és a lősze­re­ket lefoglalta.

A lefog­lalt lőfegy­ver műkö­dő­ké­pes, lövés leadá­sá­ra alkal­mas, ember éle­té­nek kiol­tá­sá­ra és sérü­lés oko­zá­sá­ra alkal­mas. A 127 darab lőszer ugyan­csak műkö­dő­ké­pes, a lefog­lalt lőfegy­ver­ben működtethető.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tatai Járás­bí­ró­ság a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, a lőfegy­vert és lősze­re­ket koboz­za el.