Főoldal » Hírek » Lopás helyett gyújtogattak - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Ron­gá­lás bűn­tet­te miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik előbb lopni akar­tak, majd két jár­mű­vet gyúj­tot­tak fel. 

A vád­irat sze­rint két ittas férfi 2022. feb­ru­ár 06-án, a lábat­la­ni telep­hely­re a nyi­tott kapun keresz­tül jutot­tak be. Az elkö­ve­tők kata­li­zá­tort akart lopni, ezért egy autó alá benéz­tek, de azt nem talál­tak. A fér­fi­ak oda­men­tek a döm­per­hez, fel­mász­tak rá. Az egyik férfi rábí­rá­sá­ra a másik férfi öngyúj­tó­val meg­gyúj­tott egy ron­gyot, ami­nek követ­kez­té­ben a mun­ka­gép keze­lő­te­re kiégett. A ron­gá­lás­sal oko­zott kár 6.000.000 forint.

Ezután a két férfi egy sze­mély­gép­ko­csi­hoz ment, majd a fel­buj­tó férfi rábí­rá­sá­ra a másik férfi az öngyúj­tó­val meg­gyúj­tott egy baba­ru­hát, emi­att a jármű belső tere kiégett, a műanyag alkat­ré­szek meg­ol­vad­tak. A ron­gá­lás­sal oko­zott kár 295.500 forint.

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség jelen­tős kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­te és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot, amely­ben arra tett indít­ványt, hogy a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tak­kal szem­ben az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki, vala­mint köte­lez­ze őket a döm­per­ben oko­zott kár megtérítésére.

A vide­ón az lát­ha­tó, amint a fér­fi­ak benéz­nek egy autó alá, később két füst jelzi a tűzfészkeket.