Főoldal » Hírek » Lopásra tanította gyermekeit – videóval – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal az anyu­ká­val szem­ben, aki gyer­me­ke­it fel­hasz­nál­va és ezzel erköl­csi fej­lő­dé­sü­ket veszé­lyez­tet­ve luxus cik­ke­ket lopott egy drogériából. 

A vád sze­rint a Nyír­egy­há­zán átme­ne­ti jel­leg­gel tar­tóz­ko­dó dunán­tú­li nő 2023 máju­sá­ban egy bel­vá­ro­si dro­gé­ri­á­ba ment három kis­ko­rú gyer­me­ké­vel együtt azért, hogy onnan a gyer­me­kei köz­re­mű­kö­dé­sé­vel ter­mé­ke­ket lop­jon. A vád­lott és az alig 7-8 éves gyer­me­kei egy órát tar­tóz­kod­tak az üzlet­ben, néze­lőd­tek, össze­han­gol­tan mozog­tak, és közel 40.000 forint érték­ben nap­szem­üve­ge­ket, arc­kré­met és egyéb dekor koz­me­ti­ku­mo­kat lop­tak el.

A nő gyer­me­kei ruhá­za­tá­ba, vala­mint a nála lévő tás­ká­ba és kabát­já­ba rej­tet­te az áru­kat. A kis­ko­rú sér­tet­tek végig figye­lem­mel kísér­ték az any­juk tevé­keny­sé­gét, segít­sé­gé­re vol­tak az elven­ni kívánt tár­gyak elrej­té­sé­ben, és maguk is tet­tek el áru­cik­ke­ket a vád­lott táskájába. 

A vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel a neve­lés­ből eredő köte­les­sé­gét súlyo­san meg­szeg­te, veszé­lyez­tet­ve ezzel kis­ko­rú gyer­me­kei erköl­csi fej­lő­dé­sét. Az elő­éle­té­re is tekin­tet­tel az ügyész­ség fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, párt­fo­gó fel­ügye­le­té­nek elren­de­lé­sé­re, vala­mint figye­lem­mel a bűn­cse­lek­mény jel­le­gé­re, fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt vádiratában.

A lopá­sok­ról a dro­gé­ria biz­ton­sá­gi kame­rá­ja készí­tett felvételt.