Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » Lopással „hálálta meg” a vádlott az őt befogadó asszony segítségét- a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség nemes­fém­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 27 éves kapos­vá­ri nővel szem­ben, aki meg­lop­ta az őt befo­ga­dó asszonyt.

A vád­lott 2020 nya­rán meg­kér­te isme­rő­sét, hogy átme­ne­ti­leg fogad­ja be őt és élet­tár­sát a házá­ba. A nőnek azon­ban tovább­ra is anya­gi prob­lé­mái vol­tak, ezért az egyik alka­lom­mal meg­vár­ta, amíg szál­lás­adó­ja kimegy a szo­bá­já­ból, majd oda besur­rant és külön­bö­ző arany­ék­sze­re­ket lopott el több mint 300 000 forint értékben.

A sér­tett a tör­tén­tek után nyom­ban fel­je­len­tést tett, és a gyanú hama­ro­san a vád­lott­ra tere­lő­dött. Miu­tán a kapos­vá­ri rend­őrök kihall­gat­ták gya­nú­sí­tott­ként, a nőnek meg­szó­lalt a lel­ki­is­me­re­te, és a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se után érté­ke­sí­tett éksze­re­ket vissza­vá­sá­rol­ta, majd átad­ta a nyo­mo­zók­nak, ezál­tal a sér­tett kára tel­jes egé­szé­ben megtérült.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű nővel szem­ben bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban pró­bá­ra bocsá­tás alkal­ma­zá­sá­ra tett indítványt.