Főoldal » Archív » Lopni jött Magyarországra a bolgár nő – vádemelés

Vádat emelt a Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség az ellen a bol­gár nő ellen, aki 2018. nya­rá­tól őszé­ig több vásár­ló pénz­tár­cá­ját is ellop­ta az egyik for­gal­mas sze­ge­di bevásárlóközpontban.

A vád­irat sze­rint a vád­lott azért uta­zott Magyar­or­szág­ra, hogy lop­jon. A fia­tal nő kihasz­nál­ta, hogy az üzlet­köz­pont ruhá­za­ti üzle­te­i­ben a sér­tet­tek néze­lőd­tek, így érté­ke­ik­re kevés­bé figyel­tek. A vád­lott a sér­tet­tek­hez közel ment, négy vevő tás­ká­já­ból kilop­ta a tár­cát, két vásár­ló­nál hiába pró­bál­ko­zott. A pénz­tár­cák­ban a pén­zen kívül több sze­mé­lyes okmány, hiva­ta­los irat, vala­mint bank­kár­tya is volt. A vád­lott a bank­au­to­ma­tá­ból pénzt pró­bált fel­ven­ni siker­te­le­nül, mert a PIN-kódot nem ismerte.

Az eltu­laj­do­ní­tott kész­pénz össz­ér­té­ke meg­ha­lad­ja a 350.000 forin­tot, mely nagy rész­ben meg­té­rült, ugyan­is a nő a sér­tet­tek részé­re kár­té­rí­tést fizetett.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat több rend­be­li, minő­sí­tett lopás­sal, vala­mint infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás kísér­le­té­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.