Főoldal » Hírek » Lopott árammal működött a kannabisz ültetvény - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Kábítószer-kereskedelem és lopás miatt emelt vádat a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség azzal a fér­fi­val szem­ben, aki élet­tár­sá­val együtt egy roko­nuk ingat­la­ná­nak pin­cé­jé­ben kli­ma­ti­zált, öntö­ző­rend­szer­rel ellá­tott, 451 tőből álló kan­na­bisz ültet­vényt ala­kí­tott ki. A spe­ci­á­lis beren­de­zé­sek működ­te­té­sét ráadá­sul sza­bály­ta­lan áram­vé­te­le­zés biztosította.

A vád­irat sze­rint a férfi és az élet­tár­sa elha­tá­roz­ták, hogy mari­hu­á­na elő­ál­lí­tá­sá­ra alkal­mas ken­der­nö­vényt ter­mesz­te­nek, majd azt kiszá­rít­va por­ci­óz­zák, cso­ma­gol­ják és for­gal­maz­zák. E cél­ból a férfi bérbe vette az uno­ka­test­vé­ré­nek kece­li ingat­la­nát, amely­nek pin­cé­jé­ben kan­na­bisz ter­mesz­tés­hez szük­sé­ges lég­szű­rő, hő- és pára­tar­ta­lom sza­bá­lyo­zó beren­de­zé­se­ket sze­relt fel, vala­mint auto­ma­ta csepegtető-öntözőrendszert épí­tett ki. A fala­kat továb­bá hő- és fény­vissza­ve­rő fólia­bo­rí­tás­sal látta el. A férfi a ter­mesz­tés­hez szük­sé­ges gya­pot táp­koc­kát, palán­tá­zó tál­cát, szá­rí­tó­zsá­kot, vala­mint a kiszá­rí­tott kan­na­bisz­ból növé­nyi tör­me­lék elő­ál­lí­tá­sá­ra szol­gá­ló törő­edényt is beszerzett.

A vil­lany­sze­re­lé­si isme­re­tek­kel ren­del­ke­ző férfi a bér­be­adó tudta és enge­dé­lye nél­kül az elekt­ro­mos fogyasz­tás­mé­rőt meg­ke­rül­ve, sza­bály­ta­lan leága­zást kiala­kít­va biz­to­sí­tot­ta a növé­nyek növe­ke­dé­sé­hez szük­sé­ges vilá­gí­tó, öntö­ző és szel­lőz­te­tő beren­de­zé­sek működtetését.

2019 szep­tem­be­ré­ben 451 tő ken­der­nö­vény ter­mesz­té­sét kezd­ték el. A kis­kő­rö­si rend­őrök a 2020 feb­ru­ár­já­ban tar­tott kuta­tás során a 451 tő mel­lett, az ingat­lan mel­lék­he­lyi­sé­gé­ben kiala­kí­tott szá­rí­tó­he­lyi­ség álmennye­ze­te felett nylon­zsák­ba rejt­ve több mint 1kg szá­rí­tott növé­nyi tör­me­lé­ket is talál­tak. A lefog­lalt élő és szá­rí­tott növé­nyek kábí­tó­szer tar­tal­ma meg­ha­lad­ja a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát, annak közel 17-szerese.

Az ügyész­ség az élet­tár­sa­kat kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja, emel­lett a fér­fi­nak lopás bűn­tet­te miatt is felel­nie kell. Az ügyész­ség mind­ket­te­jük­kel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Bűnös­sé­gük­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.

A fotók a hely­szí­ne­lés­kor készültek.