Főoldal » Archív » Lopott árammal termesztett kannabiszt, végül csőtörés buktatta le – vádemelés – Videóval és fotóval

A férfi kábí­tó­sze­rül­tet­vényt és annak szak­sze­rű ellá­tó­rend­sze­rét ala­kí­tot­ta ki egy lakás­ban, azon­ban egy cső­tö­rés miatt lebu­kott; a kerü­le­ti ügyész­ség vádat emelt elle­ne.

A vád­irat sze­rint vád­lott, egy 32 éves férfi egy X. kerü­le­ti lakás­ban hosszabb ideje kan­na­biszt ter­mesz­tett. A férfi egy szo­bát szellőztető-, világító- és fűtő­be­ren­de­zé­sek­kel sze­relt fel, kiépí­tet­te a tápoldat-ellátást és az élős­kö­dők ellen vegy­szert is hasz­nált. A vád­lott a szük­sé­ges ener­gi­át veze­té­kek sza­bály­ta­lan össze­kö­té­sé­vel, fize­tés nél­kül véte­lez­te. A lakás­ba egy cső­tö­rés miatt kel­lett – laka­tos segít­sé­gé­vel – bejut­ni 2018. júni­us 2-án, ekkor a hely­szí­nen 93 tő indi­ai vad­ken­der volt. A ter­mesz­tőt a rend­őr­ség elfog­ta és őri­zet­be vette.

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a férfi ellen kábí­tó­szer ter­mesz­tés és lopás miatt emelt vádat a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­sá­gon. A bűn­cse­lek­mé­nye­ket a tör­vény – hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként – egy évtől hét évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­ti.

A vád­lott koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ban volt, majd bűn­ügyi fel­ügye­let alatt állt, jelen­leg sza­bad­lá­bon véde­ke­zik.

Az ügy­ben a rend­őr­ség által koráb­ban köz­zé­tett vide­ót és fény­kép­ga­lé­ri­át is tar­tal­ma­zó köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/csotores-buktatta-le-a-dilert