Főoldal » Archív » Lopott autó, hamis papírok és kokain – vádemelés egy orgazda ellen Kiskunhalason

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség orgaz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy svéd állam­pol­gár­sá­gú férfi ellen, aki 2019 decem­be­ré­ben egy Svéd­or­szág­ban ello­pott autót hozott hamis for­gal­mi enge­déllyel és más gép­ko­csi­ra kiadott rend­szám­mal Magyar­or­szág terü­le­té­re, majd az őt iga­zol­ta­tó rend­őrök­nek hamis hor­vát sze­mé­lyi iga­zol­ványt és veze­tői enge­délyt adott át, ráadá­sul koka­in is volt nála.

A vád­irat sze­rint a svéd állam­pol­gár­sá­gú vád­lott Svéd­or­szág­ban egy isme­ret­len sze­mély­től vett át két sze­mély­au­tót, hogy azo­kat kül­föld­re szál­lít­sa és elad­ja. Az autók lopot­tak vol­tak, azo­kat a svéd ható­sá­gok 2019 októ­be­ré­től köröz­ték is.

A vád­lott a gép­ko­csik szál­lí­tá­sá­hoz segít­sé­gül hívta a nála tar­tóz­ko­dó isme­rő­sét, egy szerb fér­fit, aki­vel a gép­ko­csi­kat Len­gyel­or­szá­gon, Cseh­or­szá­gon és Szlo­vá­ki­án át Magyar­or­szág­ra vezet­ték, majd 2019. decem­ber 7-én haj­nal­ban érkez­tek meg egy ven­dég­lá­tó­hely par­ko­ló­já­ba a szerb-magyar határ kör­nyé­kén.

A par­ko­ló­ban vára­koz­tak, mikor a kele­bi­ai határ­ren­dé­szek ellen­őr­zés alá von­ták őket. A vád­lott az őt iga­zol­ta­tó egyen­ru­há­sok­nak hamis hor­vát sze­mé­lyi iga­zol­ványt és veze­tői enge­délyt adott át, vala­mint az is kide­rült, hogy a lopott autó­kon lévő for­gal­mi rend­szá­mok más autók­ra let­tek kiad­va. Ezen kívül az autók­ban lévő, a rend­őrök­nek átadott svéd for­gal­mi enge­dé­lyek is hami­sít­vá­nyok vol­tak.

A vád­lott tudta, hogy az átvett gép­ko­csik bűn­cse­lek­mény­ből szár­maz­nak, raj­tuk más jár­mű­vek­re kiál­lí­tott for­gal­mi rend­szá­mok van­nak, illet­ve a for­gal­mi enge­dé­lyek, a sze­mé­lyi iga­zol­vány és a veze­tői enge­dély is hami­sít­vány. A vád­lott úti­tár­sa azon­ban ezek­kel nem volt tisz­tá­ban. A két gép­ko­csi együt­tes érté­ke közel 11 mil­lió forint volt, azo­kat a magyar ható­sá­gok lefog­lal­ták és kiad­ták a tulaj­do­nos­nak.

A rend­őrök a vád­lott kabát­zse­bé­ben koka­int is talál­tak, amit saját fogyasz­tás­ra hozott be Magyar­or­szág terü­le­té­re. A lefog­lalt drog ható­anyag tar­tal­ma meg­ha­lad­ja a cse­kély mennyi­ség felső hatá­rát, de nem jelen­tős mennyi­sé­gű.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség jelen­tős érték­re elkö­ve­tett orgaz­da­ság bűn­tet­tén kívül több­rend­be­li közokirat-hamisítás és egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­té­vel, vala­mint kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja. A vád­lott bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.