Főoldal » Hírek » Lopott, majd rátámadt az eladóra egy fiatalkorú - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat az ellen a fia­tal­ko­rú ellen, aki egy bevá­sár­ló­köz­pont­ban ruha­ne­mű­ket lopott és az eladó­nőt is megütötte. 

A vád sze­rint a fia­tal­ko­rú vád­lott 2022. ápri­lis 13-án, kora este, Deb­re­cen bel­vá­ro­sá­ban egy bevá­sár­ló­köz­pont üzle­té­ben lopá­si szán­dék­kal bevit­te a pró­ba­fül­ké­be egy kabá­tot és három pólót, majd azok­ról lesza­kí­tot­ta az árcím­két, ame­lye­ket a tás­ká­já­ba rej­tett. Ezt köve­tő­en a saját kabát­ja alá fel­vet­te a póló­kat és a kabá­tot, így akart távozni.

Az egyik bolti eladó - a sér­tett - ész­lel­te a lopást és még az üzlet­ben fel­szó­lí­tot­ta, hogy mutas­sa meg a tás­ká­ját. A fia­tal­ko­rú lány ennek nem tett ele­get, kiment az üzlet­ből, majd utá­na­ment az eladó­nő és egy biz­ton­sá­gi őr. A sér­tett több­ször pró­bál­ta meg­ál­lí­ta­ni és kérte, hogy men­jen vele vissza az üzlet­be, azon­ban a fia­tal­ko­rú folya­ma­to­san kitért előle. Rövid­del ezután a sér­tett meg­fog­ta a vád­lott kar­ján a kabá­tot, erre a fia­tal­ko­rú a lopott ruhák meg­tart­sa érde­ké­ben bal kezé­vel két­szer meg­ütöt­te a sér­tet­tet az arcán és az orrán.

A biz­ton­sá­gi őr meg­aka­dá­lyoz­ta a sér­tett továb­bi bán­tal­ma­zá­sát, majd vele együtt vissza­kí­sér­ték a vád­lot­tat az üzlet­be. A kiér­ke­ző rend­őrök jelen­lé­té­ben átvizs­gál­ták a ruhá­za­tát és elő­ke­rül­tek a lopott áru­cik­kek, ame­lye­ket az üzlet vissza­vett. A fia­tal a lopás­sal 15.660 forint kárt oko­zott, amely megtérült.

A vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben a sér­tett­nek 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­sei kelet­kez­tek, azon­ban figye­lem­mel a sérült test­tá­jék­ra, az erő­be­ha­tás nagy­sá­gá­ra, a vád­lott szán­dé­ka 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés oko­zá­sá­ra irányult.

Az ügy­ben a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyomozott.