Főoldal » Archív » Lopott rendszámot felhasználva loptak üzemanyagot egy győri benzinkútról

Egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség két móri fér­fi­val szem­ben. A vád­lot­tak 2017 nya­rán eltu­laj­do­ní­tot­tak egy rend­szám­párt Szé­kes­fe­hér­vá­ron, majd annak fel­hasz­ná­lá­sá­val Győr­ben üzem­anya­got és motor­ola­jat loptak.

A huszon­egy éves elkö­ve­tők – egyéb­iránt szom­szé­dok – 2017 nya­rán, söté­te­dést köve­tő­en utaz­tak Szé­kes­fe­hér­vár­ra. A fér­fi­ak egy utcán par­ko­ló autó­ról lesze­rel­ték a rend­szá­ma­it, majd Győr hatá­rá­ban meg­áll­tak, és azo­kat fel­sze­rel­ték a saját autójukra.

Ezt köve­tő­en egy győri ben­zin­kú­ton – a hátsó ülé­sek­re beké­szí­tett bal­lo­nok­ba – 180 liter üzem­anya­got tan­kol­tak, majd motor­ola­jo­kat rak­tak még az autó­ba. Mivel mind­ezek után fize­tés nél­kül távoz­tak, így 116.055 forint kárt okoz­tak a benzinkútnak.

Haza­fe­lé tart­va azon­ban köz­úti ellen­őr­zés miatt lelepleződtek.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tő­ket két rend­be­li, egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­té­vel és lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja. Velük szem­ben négy és fél év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

A tan­ko­lást végző, és a motor­ola­jo­kat beado­ga­tó I.r. vád­lott a lopás vonat­ko­zá­sá­ban külö­nös vissza­eső­nek minő­sül, és vele szem­ben továb­bi huszon­hat bün­te­tő­el­já­rás van folya­mat­ban. Tár­sá­val szem­ben továb­bi hat eljá­rást foly­tat­nak a bűn­ügy­ben eljá­ró hatóságok.