Főoldal » Hírek » Elsőfokú ítélet a gyermekeit védő anyát machetével megölő férfival szemben – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a most 23 éves fér­fi­val szem­ben minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat. A bíró­ság a vád­lot­tat 20 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te. Az ügyész­ség fel­leb­be­zett, élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa végett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019. decem­ber 30-án, dél­után, a X. kerü­let, Har­mat utcá­ban követ­ni kezd­te a vele egy tár­sas­ház­ban lakó és haza­fe­lé tartó kis­ko­rú sér­tet­tet. A ház­ban a vád­lott haza­ment és magá­hoz vett egy bozót­vá­gó kést és más fegy­ver­nek minő­sü­lő tár­gya­kat is, azért, hogy a szom­széd­ban lakó kis­ko­rút bán­tal­maz­za, majd becsen­ge­tett hoz­zá­juk. A lakás­ban a vád­lot­tal koráb­ban sem­mi­lyen kap­cso­lat­ban nem álló édes­anya és kis­ko­rú gyer­me­kei tar­tóz­kod­tak. Az ajtót az édes­anya nyi­tot­ta ki, akire a férfi rátá­madt és bán­tal­maz­ni kezd­te. Az édes­anya utol­só lehe­le­té­ig, han­go­san kia­bál­va védte gyer­me­ke­it, a férfi az elfo­gás­tól tart­va végül el is mene­kült. A nő a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A buj­ká­ló táma­dót a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság egy napon belül elfog­ta és őri­zet­be vette. A vád­irat­nak tár­gya még az is, hogy a férfi 2019 decem­be­ré­ben egy másik sér­tett sérel­mé­re sze­xu­á­lis bűn­cse­lek­ményt is elkö­ve­tett, illet­ve gyer­mek­por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket szer­zett meg.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a ter­helt ellen aljas indok­ból és külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, minő­sí­tett eseti sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés bűn­tet­te, vala­mint – fel­vé­te­lek meg­szer­zé­sé­ben meg­nyil­vá­nu­ló – gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság – hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként – ítél­je tény­le­ges élet­fogy­tig tartó fegyházbüntetésre.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék a mai tár­gya­lá­son a fér­fit bűnös­nek mond­ta ki, és 20 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let ellen a főügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tett be a vád sze­rin­ti, súlyo­sabb minő­sí­té­sek meg­ál­la­pí­tá­sa, vala­mint élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa végett. Az ügyész­ség a bűn­cse­lek­mé­nyek tár­gyi súlyá­ra, vala­mint a férfi sze­mé­lyi körül­mé­nye­i­re figye­lem­mel nem lát lehe­tő­sé­get arra, hogy a vád­lott a bün­te­tés­ből fel­té­te­les sza­bad­ság­ra legyen majd bocsát­ha­tó, ezért fel­leb­be­zé­sé­ben indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság zárja ki ennek lehetőségét.

A vád­lott és a védő a jog­or­vos­la­ti nyi­lat­ko­zat meg­té­te­lé­re három nap gon­dol­ko­dá­si időt tar­tott fenn.

A vád­lott – ügyé­szi indít­vány alap­ján – letar­tóz­ta­tás­ban marad a másod­fo­kú eljá­rás­ban is.