Főoldal » Archív » Magára hagyta az anya a lányait

A Tatai Járá­si Ügyész­ség kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki 2018 már­ci­u­sá­ban, tatai ott­ho­nuk­ban egye­dül hagy­ta két tizen­éves lányát. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint az anya 2013 óta egye­dül nevel­te tizen­öt és tizen­négy éves lánya­it. A vád­lot­tat passzív neve­lé­si atti­tűd jel­le­mez­te, gyer­me­ke­it tanul­má­nya­i­ban nem segí­tet­te, az isko­lá­val nem tar­tot­ta a kap­cso­la­tot, szü­lői érte­kez­le­tek­re, foga­dó órák­ra nem járt. A nő ráha­gyó neve­lé­si mód­sze­ré­nek követ­kez­mé­nye lett a kis­ko­rú sér­tet­tek iskolakerülése.

A vád­lott 2018 feb­ru­ár­já­ban sze­rel­mi kap­cso­la­tot léte­sí­tett egy csor­nai fér­fi­val, majd 2018 már­ci­u­sá­ban hozzá köl­tö­zött, két kis­lá­nyát egye­dül hagy­ta tatai ott­ho­nuk­ban, ezt köve­tő­en a lányo­kat nagy­ko­rú nővé­rük nevel­te. Az anya távo­zá­sát köve­tő­en a két kis­lány egy­ál­ta­lán nem járt isko­lá­ba. A sér­tet­tek több­ször kér­lel­ték a vád­lot­tat, hogy tér­jen vissza hoz­zá­juk, azon­ban a vád­lott egy idő után tel­je­sen elér­he­tet­len­né vált. A kis­lá­nyok 2018. ápri­lis 5. nap­ján gyer­mek­ott­hon­ba kerültek.

A vád­lott maga­tar­tá­sa – követ­ke­ze­tes anyai visel­ke­dés hiá­nya, csa­lá­di kör­ből való kilé­pé­se – követ­kez­té­ben mind­két kis­ko­rú sér­tett­nél érzel­mi, erköl­csi sérü­lést eredményezett.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, akkor a bíró­ság egy év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, mely­nek vég­re­haj­tá­sát kettő év pró­ba­idő­re füg­gessze fel, vala­mint erre az idő­tar­tam­ra ren­del­je el a vád­lott párt­fo­gó felügyeletét.