Főoldal » Archív » Magát 2010-ben alakult új egyház vezetőjének kiadva piramisjátékot szervezett - az ügyészség vádat emelt ellene

A Fővá­ro­si Főügyész­ség pira­mis­já­ték szer­ve­zé­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken azzal az 54 éves buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki tár­sa­i­val együtt 2010-ben egy­há­zat ala­pí­tott, majd miu­tán – a tör­vé­nyi vál­to­zá­sok foly­tán -  2012. janu­ár 1-től már nem minő­sül­tek egy­ház­nak, az egy­há­zi minő­ség fenn­tar­tá­sá­nak lát­sza­ta mel­lett 135 eset­ben foga­dott el ado­má­nyo­kat azzal, hogy a pénzt befi­ze­tők­nek az össze­gyűj­tött összeg segély­kén­ti újra­osz­tá­sát ígérte. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint a magát főpap­nak neve­ző, az „egy­ház­ban”  kizá­ró­la­gos dön­té­si jogo­sult­ság­gal ren­del­ke­ző vád­lott 2012-2013. évek­ben a segí­tő­in keresz­tül elő­adá­so­kon, web­kon­fe­ren­ci­á­kon, szó­ró­la­po­kon külön­bö­ző – kifi­ze­té­si koc­ká­za­ti ténye­zőt is tar­tal­ma­zó – kari­ta­tív, illet­ve befek­te­té­si prog­ra­mo­kat hozott létre.

A kiadott sza­bály­za­tok sze­rint a jól csen­gő elne­ve­zé­sek­kel ille­tett prog­ra­mok­ban részt­ve­vők - külön­bö­ző össze­gek befi­ze­té­se mel­lett – „ezüst foko­za­tú” klub­ta­gok­ká vál­hat­tak, „arany­táb­lá­ra” kerül­het­tek, vagy támo­ga­tói pozí­ci­ót vásá­rol­hat­tak, és ha a továb­bi isme­rő­se­i­ket rövid időn belül lánc­sze­rű­en beszer­vez­ték, úgy bent marad­tak a „mát­rix­ban”, majd egy idő után nagy össze­gű segé­lyek kifi­ze­té­sé­re vál­hat­tak jogosulttá.

A rend­szer pénz­ügyi tal­pon mara­dá­sa érde­ké­ben a meg­hir­de­tett prog­ra­mok egy­más­ra épül­tek, a sza­bály­zat sze­rin­ti kifi­ze­té­sek­re pedig egy-két ese­tet leszá­mít­va túl­nyo­mó­részt nem került sor.

A pira­mis­já­ték működ­te­té­sé­vel ily módon – forint­ban és euró­ban – össze­gyűj­tött összeg mint­egy 25 mil­lió forint volt.