Főoldal » Hírek » Magát buktatta le az ittas sofőr - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki köz­le­ke­dé­si konf­lik­tu­sa miatt hívta ki a rend­őrö­ket, akik meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy itta­san veze­tett. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 2022 júni­u­sá­ban gép­ko­csi­já­val nem tudott kiáll­ni egy zsák­ut­cá­ból az ott par­ko­ló moto­ro­sok miatt. Ebből kifo­lyó­lag a moto­ro­sok és közte egy vita ala­kult ki, mely­nek során azon­ban a moto­rok­kal az útból eláll­tak. A férfi ennek elle­né­re beje­len­tést tett a rend­őr­sé­gen a moto­ro­sok miatt, mert az autó­já­val állí­tá­sa sze­rint tovább­ra sem tud kiáll­ni, illet­ve véle­mé­nye sze­rint a moto­ro­sok kábí­tó­szer hatá­sa alatt áll­nak. A beje­len­tést köve­tő­en a férfi a gép­ko­csi­já­ba ült, majd elhaj­tott.

Mivel a beje­len­tést a moto­ro­sok is hal­lot­ták, ezért meg­vár­ták a kiér­ke­ző rend­őrö­ket, akik­nek elmond­ták, hogy a beje­len­tő már gép­ko­csi­já­val elhaj­tott és sze­rin­tük ittas álla­pot­ban volt. Ezt köve­tő­en a rend­őrök a beje­len­tő után men­tek, meg­ál­lí­tot­ták, majd iga­zol­tat­ták. Az ellen­őr­zés­kor kide­rült, hogy a férfi itta­san veze­tett, ezért a hely­szí­nen jogo­sít­vá­nyát elvet­ték és bevon­ták.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye az ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas.