Főoldal » Hírek » Magatehetetlen, ittas fiút rabolt ki két fiatal Debrecenben – FOTÓVAL

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azok­kal a fia­ta­lok­kal szem­ben, akik egy deb­re­ce­ni szó­ra­ko­zó­hely köze­lé­ben rabol­ták ki a sér­tet­tet.

Az ügy kis­ko­rú sér­tett­je és barát­ja 2019. szep­tem­ber 27-én, este egy deb­re­ce­ni szó­ra­ko­zó­he­lyen ita­lo­zott. A fiú annyi­ra ittas lett, hogy maga­te­he­tet­len­né vált, ezért a lánnyal kint leült egy padra.

23 óra­kor érke­zett a hely­szín­re a két vád­lott - a 21 éves nő és 16 éves fiú -, akik ész­re­vet­ték a sér­tett maga­te­he­tet­len álla­po­tát és elha­tá­roz­ták, hogy elve­szik érté­ke­it. Oda­men­tek hoz­zá­juk, és közel negyed­órán keresz­tül pró­bál­ták elér­ni, hogy a fiút támo­ga­tó lány elmen­jen, így a fiú érté­ke­it elve­hes­sék.

Eköz­ben a nő kihasz­nál­ta a fiú álla­po­tát, oda­lé­pett hozzá, és miköz­ben úgy tett, mint­ha segí­te­ne rajta, a fiú övtás­ká­ját kicip­zá­roz­ta, kivet­te a pénz­tár­cá­ját a benne lévő 2.000 forint kész­pénz­zel, bank­kár­tyá­val, és iga­zol­vá­nyok­kal együtt.

Ezután siet­ve távoz­tak, de a gya­nak­vó lány ész­re­vet­te a lopást, utá­nuk ment és fel­szó­lí­tot­ta őket, hogy adják vissza a sér­tett pénz­tár­cá­ját. A nő ekkor elő­vett a zse­bé­ből egy 7 cm pen­ge­hosszú­sá­gú zseb­kést, amit a lány, vala­mint az idő­köz­ben meg­ér­ke­ző kívül­ál­ló férfi felé tart­va fenye­ge­tő kije­len­té­se­ket tett.

A rend­őrök a vád­lot­ta­kat a hely­szín köze­lé­ben elfog­ták, és a közel­ben elrej­tett pénz­tár­cát meg­ta­lál­ták és a sér­tett­nek vissza­ad­ták.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak­kal szem­ben minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te, köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­ge és készpénz-helyettesítő fize­té­si esz­köz­zel vissza­élés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. Az ügyész­ség a nővel szem­ben fegy­ház­bün­te­tést, fia­tal­ko­rú tár­sá­val szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés indít­vá­nyo­zott.

A rend­őr­ség által a hely­szín­ről készí­tett fény­kép az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/befejeztek-a-nyomozast-a-debreceni-rablokkal