Főoldal » Archív » Mágnessel hamisította meg a tachográf adatait

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség infor­má­ci­ós rend­szer meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a teher­gép­ko­csit veze­tő sofőr­rel szem­ben, aki meg­ha­mi­sí­tot­ta a tachog­ráf adatait.

A vád­lott 2017 szep­tem­be­ré­ben teher­gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett az M7-es autó­pá­lyán, ami­kor az enge­dé­lye­zett veze­té­si idő letel­te miatt pihe­nőt kel­lett volna tar­ta­nia. A vád­lott azért, hogy foly­tat­has­sa a fuvart, a digi­tá­lis menet­író beren­de­zés­re mág­nest helye­zett el, így a készü­lék a veze­té­si időt nem a való­ság­nak meg­fe­le­lő­en rögzítette.

A vád­lott pihe­nés helyett több, mint két órát veze­tett, ami­kor a Nem­ze­ti Adó - és Vám­hi­va­tal mun­ka­tár­sai az M7 autó­pá­lyán intéz­ke­dés alá von­ták, és meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a beavat­ko­zás miatt a teher­au­tó­ba besze­relt tachog­ráf valót­lan ada­to­kat rögzített.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lott pró­bá­ra bocsá­tá­sá­ra tett indítványt.