Főoldal » Archív » Magukat özvegyasszonynak kiadva csaltak ki pénzt férfiakból – vádat emelt az ügyészség

A Szen­te­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a két nővel és öt tár­suk­kal szem­ben, akik magu­kat özvegy­asszony­nak, egye­dül­ál­ló nőnek adták ki külön­bö­ző társ­ke­re­ső fórumo­kon és csap­tak be valót­lan okok­ra hivatkozva köl­csön­kért pén­zek­kel több, mint száz­negy­ven férfit.

A vád­irat sze­rint a két nő és öt társa – akik egy­más roko­nai vagy isme­rő­sei – rend­sze­res meg­él­he­tést biz­to­sí­tó jöve­de­lem­mel nem ren­del­kez­tek, ezért 2015 janu­ár­já­ban elha­tá­roz­ták, hogy inter­ne­tes társ­ke­re­ső olda­la­kon fel­adott hir­de­té­sek­re jelent­ke­ző fér­fi­ak­nak álné­ven bemu­tat­koz­va magu­kat egye­dül­ál­ló nőnek, özvegy­asszony­nak adják ki. Majd valót­lan okok­ra hivat­koz­va, a vissza­fi­ze­tés szán­dé­ka nél­kül a sér­tet­tek­től pénzt csal­nak ki.

A két nő a sze­mé­lyes talál­ko­zá­sok során magát fod­rász­ta­nu­ló­nak adta ki és azt állí­tot­ta, hogy a bizo­nyít­vány átvé­te­lé­hez kel­le­ne pénz az uta­zás­ra. A tör­té­net hihe­tőb­bé téte­le végett meg­ad­ták állí­tó­la­gos okta­tó­juk szá­mát is, amin aztán elvál­to­za­tott han­gon saját maguk iga­zol­ták a fik­tív tör­té­ne­tet. Az első pénz­át­adás után a követ­ke­ző álin­dok az útköz­ben meg­hi­bá­so­dott gép­ko­csi javí­tá­si költ­sé­ge volt, ami­kor a többi vádlott-társ magát sze­re­lő­nek kiad­va iga­zol­ta le a valót­lan hivat­ko­zást. Ha a sér­tett még ekkor sem fogott gya­nút, akkor a követ­ke­ző kör­ben bír­sá­gok­ra, ügy­vé­di díjak­ra, hagya­ték­kal kap­cso­la­tos költ­sé­gek­re hivat­koz­va kér­tek köl­csön. Ezt a fik­tív lát­sza­tot a vádlott-társak iga­zol­ták le úgy, hogy magu­kat rend­őr­nek, bör­tön­őr­nek vagy ügy­véd­nek kiad­va erő­sí­tet­ték meg a két nő által kita­lált sztorit.

A vád­lot­tak több bank­szám­lát nyi­tot­tak abból a cél­ból, hogy a csa­lás­ból szár­ma­zó pén­ze­ket azok­ra utal­tat­va meg­sze­rez­zék, majd a sér­tet­tek szá­má­ra elér­he­tet­len­né vál­tak és  a pénzt saját meg­él­he­té­sük­re fordították.

Fenti mód­szer­rel a vád­lot­tak a 2015. janu­ár és a 2019. janu­ár­ja közöt­ti időszakban száz­negy­ven­öt sér­tett tévesz­tet­tek meg. Az egyes sér­tet­tek­nek oko­zott kár nagy­sá­ga a húsz­ezer és a tizen­négy mil­lió forint között szóródott.

A járá­si ügyész­ség vád­lot­ta­kat az egyes sér­tet­tek­nek oko­zott kár nagy­sá­ga sze­rint minő­sü­lő és bün­te­ten­dő csa­lás bűn­cse­lek­mé­nyé­vel vádol­ja, melye­ket bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en követ­tek el.

A vád­eme­lés­kor sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Szen­te­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.