Főoldal » Archív » Magyar-cseh közös nyomozó csoport leplezte le a szállítmányozási csalást

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség külö­nö­sen nagy kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy bűn­szer­ve­zet tag­jai ellen, akik nem­zet­kö­zi fuvar­bör­zén hir­de­tett, szál­lí­tás­ra átvett rako­má­nyo­kat tulaj­do­ní­tot­tak el.

A bűn­ügy egyik vád­lott­ja 2012-től olyan, több elkö­ve­tő­ből álló cso­por­tot épí­tett fel és irá­nyí­tott, amely­nek célja a nem­zet­kö­zi szál­lí­tás­ban részt vevő, jelen­tős érté­kű rako­má­nyok csa­lárd meg­szer­zé­se volt. A vád­lot­tak eladás­ra kínált, fuva­ro­zás­sal fog­lal­ko­zó magyar gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­go­kat keres­tek. A céget elad­ni kívá­nó sze­mély­től a cég meg­vá­sár­lá­sa előtt azt kér­ték, hogy regiszt­rál­jon fuvar­szer­ve­ző olda­lon és bérel­jen kami­o­no­kat, majd a cége­ket stró­ma­nok­kal vásá­rol­tat­ták meg. Ezzel egy idő­ben olyan sofő­rö­ket szer­vez­tek, akik vál­lal­ták, hogy hamis szlo­vák sze­mé­lyi okmá­nyok­kal külön­bö­ző orszá­gok­ban áru­szál­lít­má­nyo­kat vesz­nek át tuda­tá­ban annak, hogy azt el fog­ják tulajdonítani.

Miu­tán a cég, a bérelt kami­on, a hamis sze­mé­lyi okmá­nyok­kal ren­del­ke­ző gép­jár­mű­ve­ze­tő ren­del­ke­zés­re állt, az elkö­ve­tők fuvar­szer­ve­ző olda­lon szál­lít­má­nyo­zást vál­lal­tak. A fuvar­vál­la­lás során lehe­tő­ség sze­rint érté­ke­sebb, könnyen elad­ha­tó szál­lít­má­nyo­kat (elekt­ro­ni­kai cik­ke­ket, autó­al­kat­ré­sze­ket, műtrá­gyát) keres­tek. Az is lénye­ges volt, hogy a szál­lí­tás az Euró­pai Unión belül tör­tén­jen. A kami­on­so­főr a hamis szlo­vák okmá­nyok­kal az árut magyar, szlo­vák, len­gyel, német, oszt­rák, olasz, lit­ván, spa­nyol cégek­től szál­lít­má­nyo­zás­ra átvet­te, majd érte­sí­tet­te az ügy­le­tet szer­ve­ző tár­sát. A szer­ve­ző, aki idő­köz­ben már az árura orgaz­dát is fel­haj­tott, meg­ad­ta azt a címet, ahova az árut tény­le­ge­sen szál­lí­ta­ni kel­lett. A rako­mány soha nem jutott el a vál­lalt cél­ál­lo­más­ra. A szál­lí­tás­ra átvett árut az elkö­ve­tők isme­ret­len hely­re szál­lí­tot­ták, eltu­laj­do­ní­tot­ták, a bérelt kami­o­no­kat pedig hátrahagyták.

A cse­lek­ménnyel oko­zott kár meg­ha­lad­ja a 300.000.000 forintot.

A szlo­vák és a magyar állam­pol­gá­rok­ból álló bűn­szer­ve­zet által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek nyo­mo­zá­sá­ra 2017 augusz­tu­sá­ban magyar-cseh közös nyo­mo­zó cso­port jött létre. A nyo­mo­zó cso­port mun­ká­ja erő­tel­je­sen fel­len­dí­tet­te a hatá­ro­kon átnyú­ló bűn­cse­lek­mé­nyek amúgy igen nehéz­kes fel­de­rí­té­sét, így 43 szál­lít­mány sor­sát sike­rült fel­tár­ni. Magyar, cseh nyo­mo­zók és ügyé­szek haté­kony mun­ká­já­nak ered­mé­nye­ként sike­rült azo­no­sí­ta­ni és elfog­ni a bűn­szer­ve­ze­tet irá­nyí­tó, a spe­di­tő­ri, szer­ve­ző fel­ada­to­kat ellá­tó sze­mé­lye­ket és a sofőröket.

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség a nyo­mo­zás befe­jez­té­vel 11 sze­méllyel, magyar és szlo­vák állam­pol­gá­rok­kal szem­ben üzlet­sze­rű­en, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett külö­nö­sen nagy kárt okozó csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat.