Főoldal » Hírek » Magyar embercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, akit hét­főn értek tet­ten ember­csem­pé­szé­sen Csongrád-Csanád megyében.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi isme­ret­len meg­bí­zó uta­sí­tá­sá­ra 2022. júni­us 25. nap­ján, 6 óra­kor fur­gon­já­val a déli határ­sza­kasz­hoz haj­tott. Itt a jár­mű­be fel­vett az isme­ret­len tár­sai által a zöld­ha­tá­ron ille­gá­li­san átkí­sért kül­föl­di­e­ket, majd velük Nyugat-Európa felé indult. Rövid­del indu­lá­sát köve­tő­en, Szeged-Szőreg bel­te­rü­le­tén a határ­ren­dé­szet és a hon­véd­ség jár­őrei ellen­őr­zés­re meg­ál­lí­tot­ták. A gya­nú­sí­tott a kocsi­ból kiug­rott, és mene­kült, azon­ban meg­bot­lott és elesett, így a hely­szí­nen elfog­ták és előállították.

A rend­őri intéz­ke­dés­kor a jármű rak­te­ré­ben talált, magát szír állam­pol­gár­nak valló 27 határ­sér­tő sem sze­mély­azo­nos­sá­gát, sem magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­sa jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tudta.

A járá­si ügyész­ség az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét a szökés-elrejtőzés, az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sa vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye okán indítványozta.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság a mai napon tar­tan­dó ülé­sén fog dönteni.