Főoldal » Archív » Magyar lakcímmel látták el a külföldön élő személyeket - vádemelés

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt tizen­hat sze­méllyel szem­ben, akik 2012-2015 között kül­föl­di lakó­he­lyű, hono­sí­tott magyar állam­pol­gár valót­lan lak­cím­be­je­len­té­se­i­ben vet­tek részt Csong­rád megye két településén.

A vád sze­rint 2012 és 2015 között román és szerb lakó­he­lyű, hono­sí­tott magyar állam­pol­gá­rok jelent­kez­tek be két Csong­rád megyei tele­pü­lés ingat­la­na­i­ba, miköz­ben tény­le­ge­sen nem éltek ott. A cse­lek­mé­nyek­ben részt vett a két tele­pü­lés pol­gár­mes­te­re, vala­mint két önkor­mány­za­ti dol­go­zó is.

Az egyik tele­pü­lés pol­gár­mes­te­re tizen­egy sze­mély valót­lan lak­cím­be­je­len­té­sé­nél szál­lás­adó­ként tün­tet­te fel magát, míg a másik tele­pü­lés pol­gár­mes­te­re tíz sze­mély kap­csán rábe­szélt egy másik vád­lot­tat arra, hogy írja alá a beje­len­tő lapo­kat szállásadóként.

A két önkor­mány­za­ti dol­go­zó segít­sé­get nyúj­tott a lak­cím­be­je­len­tő lapok beszer­zé­sé­ben, kitöl­té­sé­ben, benyúj­tá­sá­ban, vala­mint olyan sze­mé­lyek kere­sé­sé­ben, akik vál­lal­ták, hogy fik­tív szál­lás­adó­ként a lak­cím­be­je­len­tő lapo­kat alá­ír­ják. Az egyik önkor­mány­za­ti dol­go­zó tizen­két sze­mély ese­té­ben szál­lás­adó­ként is fel­tün­tet­te magát.

A többi vád­lott szál­lás­adó­ként írta alá a fik­tív lak­cím­be­je­len­té­si lapokat.

A vád sze­rint ily módon hat vád­lott az egyik tele­pü­lé­sen össze­sen 52 fő, míg tíz vád­lott a másik tele­pü­lé­sen 90 fő lakó­he­lyé­nek valót­lan bejegy­zé­sé­ben műkö­dött közre.

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­ta­kat 6-tól 59 rend­be­li közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel vádol­ja. A két önkor­mány­za­ti dol­go­zó­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, nyolc továb­bi vád­lot­tal, köz­tük a pol­gár­mes­te­rek­kel, szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát, míg négy vád­lott ese­té­ben pró­bá­ra bocsá­tás alkal­ma­zá­sát indít­vá­nyoz­ta az ügyészség.

Az ügyész­ség arra tett indít­ványt a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság előtt, hogy a bíró­ság tár­gya­lás tar­tá­sa nél­kül, a beszer­zett ira­tok alap­ján dönt­sön a bűnös­ség kérdésében.

A valót­lan beje­len­té­se­ket tévő, kül­föl­di lakó­he­lyű sze­mé­lyek­kel szem­ben a Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség meg­ro­vást alkalmazott.