Főoldal » Hírek » Magyarországon nem engedélyezett gyógyszereket árult - fotóval - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­se nyo­mán indult eljá­rás­ban vádat emelt egy 45 éves szlo­vák állam­pol­gár ellen, aki Szlo­vá­ki­á­ban meg­vá­sá­rolt gyógy­sze­re­ket árult az inter­ne­ten magyar­or­szá­gi vásárlóinak.

A vád­irat sze­rint a szlo­vák állam­pol­gár­sá­gú vád­lott 2021. janu­ár­já­tól előbb isme­rő­se­i­nek,  majd egy inter­ne­tes közös­sé­gi olda­lon műkö­dő cso­port­ban meg­is­mert sze­mé­lyek­nek adott el iver­mek­tin ható­anya­got tar­tal­ma­zó gyógy­sze­re­ket. Az iver­mek­tin készít­mé­nye­ket első­sor­ban az állat­gyó­gyá­szat­ban hasz­nál­ják, azon­ban szűk kör­ben a humán orvos­lás­ban is helyt kapott.

A férfi Szlo­vá­ki­á­ban sze­rez­te meg a gyógy­sze­re­ket, ami­ket Sal­gó­tar­ján­ban adott pos­tá­ra a meg­ren­de­lő­i­nek, aki 5.000 és 50.000 forint közöt­ti ellen­ér­té­ket fizet­tek a kül­de­mé­nye­kért. Össze­sen 371 alka­lom­mal pos­tá­zott a készítményből.

A vád­lott által érté­ke­sí­tett készít­mény Magyar­or­szá­gon for­ga­lom­ba hoza­ta­li enge­déllyel nem ren­del­ke­zik, ezért a járá­si ügyész­ség fel­hasz­ná­lók szá­má­ra szé­les kör­ben hoz­zá­fér­he­tő­vé tétel­lel, for­ga­lom­ba hoza­tal­lal elkö­ve­tett gyógy­szer­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a férfi ellen. Indít­vá­nyoz­ta, hogy a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­vel szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést szab­jon ki, továb­bá ren­del­je el a nyo­mo­zás során lefog­lalt tab­let­ták elkob­zá­sát, vala­mint fizet­tes­se meg a közel 92.000 forin­tos bűn­ügyi költ­sé­get is.