Főoldal » Hírek » Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség » Majdnem belehalt a sértett a családi vitába- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja az ügyész­ség azt a hat fér­fit, akik ásó­val, kaszá­val vet­tek elég­té­telt egy csa­lá­di vita miatt haragosukon.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a vád­lot­tak és a sér­tett csa­lád­ja már évek óta hara­gos viszony­ban állt egy­más­sal, mert a sér­tett lánya együtt élt a leg­idő­sebb vád­lott fiá­val, azon­ban kap­cso­la­tuk­ban rend­sze­res volt a bán­tal­ma­zás és a vesze­ke­dés, amit a sér­tett kifogásolt.

2019. júni­us 15-én a vád­lot­tak és a sér­tett lakó­he­lyén, Nyír­bá­tor­ban több csa­lád is az álta­lá­nos isko­lai bal­la­gást ünne­pel­te, így közü­lük töb­ben is alko­holt fogyasz­tot­tak. Az esti órák­ban – a koráb­bi nézet­el­té­ré­sek miatt – a leg­idő­sebb vád­lott és fia, vala­mint továb­bi négy, segít­sé­gül hívott tár­suk ásó­val, kaszá­val, vas­vil­lá­val, lán­cok­kal, illet­ve lapát­tal fel­sze­rel­kez­ve meg­je­len­tek a sér­tett csa­lá­di háza előtt, majd bemen­tek az udvar­ra, miköz­ben azt kia­bál­ták, hogy: „Most meg­halsz Zsol­ti!”. A sér­tett beme­ne­kült a házba, kulcs­ra zárta a bejá­ra­ti ajtót maga után, azon­ban a vád­lot­tak azt betör­ték. A lakás­ban a leg­idő­sebb vád­lott és a fia a náluk lévő ásó­val, illet­ve kaszá­val bán­tal­maz­ták a sér­tet­tet, köz­ben folya­ma­to­san meg­ölés­sel fenye­get­ték. Négy tár­suk ugyan a bán­tal­ma­zás­ban nem vett részt, de ők is esz­kö­zö­ket tar­tot­tak a kezük­ben, és kör­be­áll­ták a föl­dön fekvő sér­tet­tet, így báto­rí­tot­ták két tár­su­kat. A vád­lot­tak meg­in­dul­tak a sér­tett fia ellen is, aki a lakás egyik szo­bá­já­ban rej­tő­zött el, azon­ban meg­elé­ged­tek annyi­val, hogy csu­pán rátör­ték az ajtót, de csak kisebb sérü­lé­se­ket okoz­tak neki. A vád­lot­tak elme­ne­kül­tek a ház­ból, de a kiér­ke­ző helyi rend­őrök néhány órán belül vala­mennyi­ü­ket elfog­ták. Az idő­sebb sér­tett a kopo­nyá­ján több sérü­lést és törést is elszen­ve­dett, továb­bá lég­mell ala­kult ki nála, mely sérü­lé­sek közül a leg­sú­lyo­sab­bak 6 hét alatt gyó­gyul­tak meg. Bár a sér­tett idén júli­us­ban elha­lá­lo­zott, de ez nem függ össze a bán­tal­ma­zá­sá­val, halá­la egyéb beteg­ség miatt követ­ke­zett be.

Az ügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel és magán­lak­sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja a hat fér­fit. Amennyi­ben az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rő val­lo­mást ten­né­nek, és nem ragasz­kod­ná­nak a tár­gya­lás meg­tar­tá­sá­hoz, a megyei főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a táma­dás­ban veze­tő sze­re­pet ját­szó apát és fiát 6-6 év, míg tár­sa­i­kat 3-3 év bör­tön­bün­te­tés­re kel­le­ne ítélni.

Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szé­ken folytatódik.

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-ugy-szerszamokkal-felfegyverkezve-tortek-ra