Főoldal » Archív » Majdnem megölte a hűtlenségen ért élettársát

A Somogy Megyei Főügyész­ség erős fel­in­du­lás­ban elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a negy­ven­öt éves fér­fi­val szem­ben, aki olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta a hűt­len­sé­gen ért élet­tár­sát, hogy azzal majd­nem a halá­lát okozta.

A vád sze­rint a vád­lot­tat 2019 nya­rán ott­ho­ná­ban fel­ke­res­te az egyik barát­ja, aki­nek csa­lá­di konf­lik­tu­sa miatt meg­en­ged­te, hogy a dol­ga­it nála tárol­has­sa, illet­ve a házá­ban tölt­se az éjsza­kát. A két férfi az esti órák­ban ita­loz­ni kez­dett, köz­ben csat­la­ko­zott hoz­zá­juk a vád­lott élet­tár­sa is, majd egy idő után az erő­sen ittas álla­pot­ba került vád­lott alud­ni tért.

A vád­lott élet­tár­sa és a befo­ga­dott férfi ezután foly­tat­ták az ita­lo­zást a kony­há­ban, köz­ben pedig sze­xu­á­lis von­za­lom ala­kult ki közöt­tük. A vád­lott egy idő után fel­éb­redt, és kony­há­ba vissza­tér­ve fél­re­ért­he­tet­len hely­zet­ben talál­ta a nőt és vendégét.

A vád­lott ekkor sze­re­lem­fél­tés­ből, kont­rol­lá­lat­lan indu­lat hatá­sa alá került, mely­nek során elhú­zó­dó­an, kife­je­zet­ten gát­lás­ta­lan módon szám­ta­lan alka­lom­mal meg­ütöt­te, illet­ve meg­rúg­ta élet­tár­sát, melyek közül több a sér­tet­tet fejét, illet­ve lét­fon­tos­sá­gú szer­vet rejtő test­tá­ját érte. A ven­dég férfi ele­in­te igye­ke­zett lecsil­la­pí­ta­ni a vád­lot­tat, de miu­tán nem járt siker­rel, inkább távo­zott a házból.

A vád­lott a bán­tal­ma­zás után annak elle­né­re feküd­te le alud­ni, hogy tisz­tá­ban volt azzal, hogy a sér­tett az éle­tét veszé­lyez­te­tő álla­pot­ban van. A sér­tett éle­tét végül a reg­gel láto­ga­tó­ba érke­zett hoz­zá­tar­to­zói men­tet­ték meg, akik sérü­lé­se­it látva hala­dék­ta­la­nul érte­sí­tet­ték a men­tő­ket. A rend­őrök a vád­lot­tat még az eset nap­ján őri­zet­be vet­ték, majd az ügyész­ség kez­de­mé­nye­zé­sé­re a bíró­ság elren­del­te a letartóztatását.

Az ügyész­ség az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.