Főoldal » Archív » Majdnem megölte, később pedig azt akarta, hogy mellette tanúskodjon

A Somogy Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a 33 éves kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki élet­ve­szé­lyes sérü­lést okoz­va bán­tal­maz­ta fele­sé­gét, majd azt kérte tőle, hogy vonja vissza az elle­ne tett feljelentést.

A vád­lott házas­sá­ga kicsa­pon­gó élet­vi­te­le miatt 2017 novem­be­ré­re meg­rom­lott, a fele­sé­ge el is köl­tö­zött a közös ott­ho­nuk­ból. A vád­lott azon­ban nem nyu­go­dott bele a sza­kí­tás­ba, és folya­ma­to­san kér­lel­te a sér­tet­tet, hogy kezd­jék újra a kapcsolatukat.

A sér­tett végül 2017 kará­cso­nyán elment a vád­lott­hoz, hogy meg­be­szél­jék a közös dol­ga­i­kat. A vád­lott indu­lat­ba jött, és bru­tá­li­san, bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet. Előbb a késé­vel levág­ta a deré­kig érő haját, egy léc­cel több­ször hátba ütöt­te, majd miu­tán a sér­tett a föld­re került, 4-5 alka­lom­mal a hasá­ba és a gyom­rá­ba tér­delt, több­ször fejbe rúgta, test szer­te megtaposta.

A közel más­fél órás bán­tal­ma­zás­nak végül az vetett véget, hogy a vád­lott az elfo­gyasz­tott nagy mennyi­sé­gű nyug­ta­tó­tól elaludt. A sér­tett ezután a kór­ház­ba ment, ahol kide­rült, hogy – egye­bek mel­lett - olyan súlyos máj­sé­rü­lést szen­ve­dett, ami orvo­si ellá­tás hiá­nyá­ban akár a halá­lá­hoz is vezet­he­tett volna.

A vád­lott ezt köve­tő­en elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba került, mely­nek során az ügyész­ség meg­til­tot­ta, hogy kap­cso­lat­ba lép­jen a sér­tet­tel. A vád­lott azon­ban a BV inté­zet­ben egy jogo­su­lat­la­nul bevitt SIM kár­tya hasz­ná­la­tá­val mobil­te­le­fon­ról több­ször fel­hív­ta a sér­tet­tet, és arra kérte, hogy a fel­je­len­té­sét vonja vissza, és vall­ja azt, hogy más­va­la­ki bán­tal­maz­ta. Erre azon­ban a sér­tett nem volt haj­lan­dó, így a vád­lott­nak hamis tanú­zás­ra fel­hí­vás miatt is felel­nie kell.

Az ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő - a koráb­ban elkö­ve­tett erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek miatt - külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.