Főoldal » Hírek » Maradandó sérülést okozott a meghibásodott motort toló gondatlan gyalogos - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2019 szep­tem­be­ré­ben egy Kecel kör­nyé­ki kerék­pár­úton tolt egy műsza­ki hibás segéd­mo­to­ros kerék­párt, ami­nek során össze­üt­kö­zött egy szem­ből jövő moto­ros­sal, de a súlyo­san sérült fér­fit segít­ség­nyúj­tás nél­kül otthagyta .

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019. szep­tem­ber 4-én haj­nal­ban Kecel lakott terü­le­tén kívül, az 54-es főút­tal pár­hu­za­mos kerék­pár­úton gya­lo­golt Solt­vad­kert felől Kecel felé és egy meg­hi­bá­so­dott segéd­mo­to­ros kerék­párt tolt. Sűrű köd volt, éjsza­kai látá­si viszo­nyok ural­kod­tak. A kerék­pár­út szá­raz volt, de a mel­let­te lévő útpad­kán is lehe­tett gya­lo­gol­ni. A vád­lott lát­ha­tó­sá­got elő­se­gí­tő ruhá­za­tot vagy fény­vissza­ve­rő mel­lényt nem viselt.

Hala­dá­sa során a vád­lott a sűrű köd­ben későn vette észre a vele szem­ből érke­ző, sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő sér­tet­tet, aki egy segéd­mo­to­ros kerék­pár­ral mint­egy 26-30 km/h sebes­ség­gel haj­tott. A moto­ron ülő férfi pró­bál­ta elke­rül­ni az ütkö­zést, de a jármű jobb olda­lá­val a vád­lott segéd­mo­to­ros kerék­pár­já­nak ütkö­zött. Az ütkö­zés miatt mind­ket­ten elestek.

A bal­ese­tet után a vád­lott fel­állt és segéd­mo­to­ros kerék­pár­ját tolva a hely­szín­ről anél­kül elment, hogy tőle elvár­ha­tó segít­sé­get nyúj­tott volna a sér­tett­nek. Az esz­mé­le­tét vesz­tő férfi ugyan­is súlyos sérü­lé­se­ket, köz­tük a jobb comb­csont elmoz­du­lá­sos, nyílt töré­sét szen­ved­te el, ami után mun­ka­ké­pes­ség csök­ke­nés is vissza­ma­radt. A vád­lott a bal­eset­ben csak könnyebb sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­lott meg­szeg­te azo­kat a KRESZ sza­bá­lyo­kat, misze­rint a gya­lo­gos­nak a jár­dán, ahol pedig járda nincs, az útpad­kán kell köz­le­ked­nie, vala­mint lakott terü­le­ten kívül az úttes­ten, leál­ló­sáv­ban, útpad­kán a gya­lo­gos­nak éjsza­ka és kor­lá­to­zott látá­si viszo­nyok ese­tén fény­vissza­ve­rő mel­lényt kell visel­nie, illet­ve a segéd­mo­to­ros kerék­párt toló gya­lo­gos­nak min­dig a menet­irány sze­rin­ti jobb olda­lon kell haladnia.

A járá­si ügyész­ség a sza­bad­lá­bon lévő vád­lot­tat segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­tén kívül gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.