Főoldal » Hírek » Maradandó sérülést szenvedett a munkás egy debreceni építkezésen - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat az épí­tés­ve­ze­tő ellen, aki sza­bály­ta­lan mun­ka­vég­zés­re uta­sí­tot­ta alkalmazottait.

A vád­lott épí­tés­ve­ze­tő­ként dol­go­zik egy deb­re­ce­ni épí­tő­ipa­ri cég­nél, amely 2020 ápri­li­sá­ban egy Deb­re­cen bel­vá­ro­sá­ban lévő négy­eme­le­tes tár­sas­ház épí­té­sét végezte.

2020. ápri­lis 28-án 08 óra körül érke­zett az épít­ke­zés­re egy rak­lap­nyi tető­szi­ge­te­lő anyag, amit a négy­eme­le­tes ház épí­tés alatt álló tete­jé­re kel­lett fel­jut­tat­ni. A vád­lott meg­szer­vez­te, hogy a szi­ge­te­lő­anya­got daru­val emel­jék fel a tető­re, és a segéd­mun­kás­ként dol­go­zó sér­tett­re bízta, hogy az épü­let tete­jén akassza le a rak­la­pot a daru kampójáról.

Ami­kor a daru­ról letet­ték az árut az enyhe lej­té­sű tető­re, a 280 kg súlyú épí­tő­anyag a leol­dást köve­tő­en elmoz­dult a rak­la­pon és rábo­rult a sér­tett lábá­ra. A bal­eset követ­kez­té­ben a férfi a jobb comb közép­ső har­ma­dá­nak elmoz­du­lás­sal járó, nyolc napon túl gyó­gyu­ló dara­bos töré­sét szen­ved­te el. Sérü­lé­se követ­kez­té­ben a sér­tett­nek töb­bek között mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal járó járás­ne­he­zí­tett­sé­ge és végtaghossz-különbsége keletkezett.

Az épí­tés­ve­ze­tő vád­lott meg­szeg­te az irány­adó épí­tő­ipa­ri, biz­ton­sá­gi és mun­ka­vé­del­mi sza­bá­lyo­kat, hiszen nem lett volna sza­bad az eny­hén lejtő tető­re daru­val fel­rak­ni a szi­ge­te­lő­anya­got, a tetőn rako­dás­hoz pedig eleve két ember mun­ká­já­ra lett volna szük­ség. A vád­lott annak elle­né­re is uta­sí­tást adott a sza­bály­ta­lan mun­ka­vég­zés­re, hogy a mun­ká­la­tok meg­kez­dé­se előtt a sér­tett is figyel­mez­tet­te a veszélyekre.

A nyo­mo­zást a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság végezte.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban a járá­si ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján, a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.