Főoldal » Hírek » Marihuána erdőt telepíthetett volna – VIDEÓVAL – a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­ör­si Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint egy csa­lá­di ház pin­cé­jé­ben majd­nem ezer tő can­na­bis növényt nevelt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az elkö­ve­tő Buda­ke­szi járás­ban talál­ha­tó csa­lá­di ház pin­cé­jét ala­kí­tot­ta át mari­hu­á­na neve­lé­sé­hez szük­sé­ges ültet­vénnyé, ahol 2020. év vége és 2021. janu­ár köze­pe közöt­ti idő­ben kilenc­száz­há­rom tő, a mari­hu­á­na alap­anya­gá­ul szol­gá­ló Can­na­bis Sati­va növény­egye­det ter­mesz­tett.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon jelen­tős mennyi­sé­gű, kábí­tó­szer ter­mesz­té­sé­vel elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt hall­gat­ták ki a fér­fit gya­nú­sí­tott­ként.

A Buda­ör­si Járá­si Ügyész­ség az eljá­rá­si jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét.

Az elfo­gás­ról készült rend­őr­sé­gi videó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: