Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Marihuána ültetvény a XVII. kerületben – vádemelés – fotóval

A két barát pro­fesszi­o­ná­lis kannabisz-ültetvényt ala­kí­tott ki, és keres­ke­dett a mari­hu­á­ná­val, egyi­kük­nek emel­lett saját amfe­ta­min gyűj­te­mé­nye is  volt; a Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt ellenük.

A vád­irat sze­rint két barát, egy 28 és egy 29 éves férfi hosszabb ideje rend­sze­re­sen fogyasz­tot­tak mari­hu­á­nát. A vád­lot­tak a 2016. évben elha­tá­roz­ták, hogy kannabisz-ültetvényt léte­sí­te­nek abból a cél­ból, hogy biz­to­sít­sák a saját fogyasz­tá­su­kat, és mari­hu­á­nát érté­ke­sít­ve rend­sze­res bevé­tel­hez is jus­sa­nak. A két férfi az inter­ne­ten tájé­ko­zó­dott a kannabisz-termesztésről, a meg­fe­le­lő kel­lé­ke­ket és alap­anya­go­kat – köz­tük a kannabisz-magvakat – Bécs­ben, illet­ve Buda­pes­ten vásá­rol­ták meg.

A 29 éves férfi a XVII. kerü­let, Határ­ma­lom úton bérelt egy műhelyt, amely­ben a vád­lot­tak magas tech­ni­kai szín­vo­na­lú ültet­vényt ala­kí­tot­tak ki lég­szű­rő­vel, vilá­gí­tás­sal, auto­ma­ti­kus hő- és pára­tar­ta­lom sza­bá­lyo­zó egy­ség­gel. A bará­tok így magas gyan­ta­tar­tal­mú növé­nye­ket ter­mesz­tet­tek. Az érté­ke­sí­tést a vád­lot­tak meg­ál­la­po­dá­sa alap­ján köz­vet­le­nül a 28 éves férfi végez­te, aki a kan­na­bi­szon túl még amfen­ta­min tar­tal­mú tab­let­tá­kat is szer­zett be, és árult, illet­ve ilyen tab­let­ták­ból tar­tott egy gyűj­te­ményt is.

A rend­őr­ség 2017 szep­tem­be­ré­ben elfog­ta a vád­lot­ta­kat, lefog­lal­ta a kész­le­ten levő kábí­tó­szert és több mint nyolc­száz­ezer forin­tot is.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fi­ak ellen kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tet­te miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken. A kábí­tó­szer­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­tét a tör­vény alap­eset­ben nyolc évig ter­je­dő, a 28 éves vád­lot­tat érin­tő­en – a jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re figye­lem­mel – húsz évig vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenyegeti.

A fia­ta­labb vád­lott jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.

A hely­szí­nen készült fel­vé­te­lek az aláb­bi­ak­ban tekint­he­tők meg: