Főoldal » Archív » Más házát akarta eladni

A Győri Járá­si Ügyész­ség nagyobb kárt okozó csa­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben, aki egy Moson­ma­gyar­óvár­hoz köze­li tele­pü­lé­sen egy ide­gen házat pró­bált meg elad­ni 15.000 euró­ért.

Az 50 éves férfi a vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint inter­ne­tes felü­le­ten kezd­te el hir­det­ni az ingat­lant, az auszt­ri­ai tulaj­do­nos kép­vi­se­lő­jé­nek kiad­va magát.

A hir­de­tés­re jelent­ke­ző sér­tet­tel egy erre a célra lét­re­ho­zott elekt­ro­ni­kus leve­le­zé­si címen vette fel a kap­cso­la­tot, majd magát a tulaj­do­nos ügy­véd­jé­nek mond­va tele­fo­non egyez­te­tett a sér­tet­tel. Ezt köve­tő­en isme­rő­sé­vel valót­lan tar­tal­mú német nyel­vű okira­to­kat kül­dött a sér­tett­nek, melye­ket egy saját maga készí­tett ügy­vé­di bélyeg­ző­vel lepe­csé­telt.

Az ügy­let azért hiú­sult meg, mert a sér­tett a doku­men­tu­mo­kon lévő ada­to­kat leel­len­őriz­te, és azok valót­lan­sá­gát fel­is­mer­ve meg­ta­gad­ta a pénz kifi­ze­té­sét.

A vád­lot­tal szem­ben a ter­hé­re rótt kilenc bűn­cse­lek­mény – egy rend­be­li minő­sí­tett csa­lás és nyolc rend­be­li hamis magá­no­kiart fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge – miatt 4 és fél év sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki.