Főoldal » Hírek » Másfél év alatt 12 milliós bevételt hozott a zsálya és kristály kereskedelem – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki közel 12 mil­lió forin­tot kere­sett más­fél év alatt azzal, hogy élet­tár­sá­val együtt szin­te­ti­kus dro­gok­kal kereskedett.

A mun­ka­hellyel és jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző kis­kun­ha­la­si férfi 2021 ele­jén elha­tá­roz­ta, hogy tudat­mó­do­sí­tó sze­rek­kel fog keres­ked­ni, ezál­tal biz­to­sít­va csa­lád­ja meg­él­he­té­sét. Terve meg­va­ló­sí­tá­sá­ban élet­tár­sa segí­tet­te, a páros a rész­fel­ada­to­kat fel­osz­tot­ta egy­más között. A férfi sze­rez­te be – rész­ben isme­ret­len – for­rás­ból a dro­got, amit szük­ség ese­tén maga hígí­tott, majd a „fel­ütött” anya­got a nővel együtt a vevők igé­nye­i­nek meg­fe­le­lő nagy­sá­gú ada­gok­ba cso­ma­gol­ta. A vevők kiszol­gá­lá­sát is főként a férfi végez­te, távol­lé­té­ben ez a fel­adat az élet­társ­ra hárult. A nagyobb vásár­lók­kal min­den eset­ben a férfi sze­mé­lye­sen állt kap­cso­lat­ban és ő vette át a vétel­árat is kész­pénz­ben. Elő­for­dult azon­ban, hogy a vevők műsza­ki cik­kek­kel fizettek.

Bűnös tevé­keny­sé­gü­ket un. „figye­lők” segí­tet­ték, akik az utcá­ban nem­csak a vevők moz­gá­sát kísér­ték figye­lem­mel, de a lebu­kás elke­rü­lé­se érde­ké­ben a rend­őr­ség fel­buk­ka­ná­sát is azon­nal jelez­ték. Fizet­sé­gük több­nyi­re kábí­tó­szer volt.

A drog­ke­res­ke­dő férfi maga is fogyasz­tott a szin­te­ti­kus tudat­mó­do­sí­tók­ból. Egy­szer az udva­rán par­ko­ló autó­ban isme­rő­sei – két továb­bi vád­lott – tár­sa­sá­gá­ban épp kábí­tó­szert fogyasz­tott, ami­kor a rend­őrök tet­ten érték őket.

Az ügyész­ség a fér­fit és az élet­tár­sát bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem és új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért velük szem­ben fegy­ház­bün­te­tés, továb­bá össze­sen közel 12 mil­lió forint vagyon­el­kob­zás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Két továb­bi tár­suk­nak kábí­tó­szer bir­tok­lás vét­sé­ge miatt kell felelniük.

Ügyük­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotó­kon a drog­ke­res­ke­dő vád­lott­nál tar­tott kuta­tás során lefog­lalt kábí­tó­szer látható.