Főoldal » Archív » Másfél millió forinttól szabadította meg ittasan alvó ismerősét

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy ötven­két éves kis­szál­lá­si nővel szem­ben, aki fér­fi­is­me­rő­se ittas­sá­gát kihasz­nál­va, a háló­szo­bá­já­ban alvó fér­fit más­fél mil­lió forint­tól sza­ba­dí­tot­ta meg.

A vád sze­rint a nő 2019. feb­ru­ár 22-én, dél­előtt, együtt ita­lo­zott a sér­tet­tel, egy hely­be­li fér­fi­val, egy kis­szál­lá­si ital­ki­mé­rő helyen, ahon­nan a férfi ott­ho­ná­ba men­tek. Ott a vád­lott a sér­tet­től 20 ezer forint köl­csönt kért, amit a férfi a nő jelen­lé­té­ben a háló­szo­ba szek­rény­ből, egy borí­ték­ból vett elő és átadott. Ezt a nő kifi­gyel­te, majd a sér­tett idő­köz­ben meg­je­le­nő roko­na hatá­ro­zott fel­szó­lí­tá­sá­ra elhagy­ta a lakást.

Az erő­sen ittas sér­tett ezután anél­kül, hogy a háza bejá­ra­ti ajta­ját bezár­ta volna, lefe­küdt és elaludt. A vád­lott rövi­de­sen vissza­tért az ingat­lan­ba és kihasz­nál­va azt, hogy a férfi alszik, a háló­szo­bai szek­rény­ből magá­hoz vette az elő­ző­leg meg­kez­dett pénz­kö­te­get, össze­sen 1.480.000,- Ft-ot és kisza­ladt a szo­bá­ból. A zajra a férfi fel­éb­redt és miu­tán látta, hogy a ban­kó­kö­teg a nő kezé­ben van, utána eredt, hogy vissza­sze­rez­ze tőle. Idő­köz­ben kiér­tek a ház elé, ahol a vád­lott mene­kü­lés köz­ben a pénz egy részét elszór­ta. Mind­ket­ten igye­kez­tek a föld­re hul­lott pénzt maguk­hoz venni, azon­ban a férfi olyan ittas volt, hogy amit sike­rült is vissza­sze­rez­nie, a nő kikap­ta a kezé­ből. Han­gos­ko­dá­suk­ra a férfi szom­széd­ban lakó roko­na kiment az utcá­ra, ott azon­nal fel­mér­te a tör­tén­te­ket és meg­pró­bál­ta vissza­tar­ta­ni a vád­lot­tat. Nem járt azon­ban siker­rel, mert a nő kerék­pár­ral elme­ne­kült. A lopott pénz nem került elő.

A bün­tet­len elő­éle­tű nőt az ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely egy­től öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. Az ügyész­ség a sza­bad­lá­bon lévő nővel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za és azt, hogy a sér­tett­nek oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re is köte­lez­ze őt a bíró­ság. Ügyé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.