Főoldal » Hírek » Másodfokon folytatódik a családtagjaira támadó férfi büntetőügye - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség emelt vádat az elkö­ve­tés­kor 21 éves fér­fi­val szem­ben, több embe­ren elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt.

A Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szék a vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben, és őt 17 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te azzal, hogy leg­ko­ráb­ban a sza­bad­ság­vesz­tés 2/3 részé­nek kitöl­té­sét köve­tő napon bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

A meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint a férfi kábí­tó­szer okoz­ta szo­ron­gás álla­po­tá­ban 2019. júni­us 17-én, a reg­gel, a bia­tor­bá­gyi csa­lá­di házuk­ban rátá­madt a 18 éves húgá­ra, őt meg­ütöt­te, meg­rúg­ta, majd a föld­re került test­vé­rét hossza­san foj­to­gat­ta, aki ennek követ­kez­té­ben elájult. Ami­kor a vád­lott ész­lel­te, hogy a test­vé­re még él, magá­hoz vett egy kést, azzal a húgát nya­kon szúr­ta, majd a holt­tes­tet a für­dő­szo­bá­ba rejtette.

Ezután hamis SMS üze­ne­te­ket kül­dött édes­any­já­nak, aki egy isme­rő­sét küld­te a csa­lá­di ház­hoz, de a vád­lott nem enged­te be őt. Erről érte­sül­ve az édes­anya az ingat­lan­hoz ment, isme­rő­sé­vel befe­szí­tet­ték az ajtót. A házba lépve az édes­anya fel­fe­dez­te a lánya holt­tes­tét. Ekkor a rej­tőz­kö­dő elkö­ve­tő hátul­ról meg akar­ta foj­ta­ni az édes­any­ját, aki­nek kísé­rő­je a dula­ko­dás hang­ja­i­ra meg­je­lent. Ekkor a vád­lott őt is meg­tá­mad­ta, azon­ban az isme­rős feszí­tő­vas­sal véde­ke­zett, majd a vád­lott édes­any­ját kime­ne­kí­tet­te a ház­ból, miköz­ben a vád­lott a hely­szín­ről elme­ne­kült. Őt aznap a rend­őrök egy köze­li kuko­ri­cás­ban buj­do­kol­va fog­ták el.

Az íté­let ellen a vád­lott ok meg­je­lö­lé­se nél­kül, védő­je a minő­sí­tés meg­vál­toz­ta­tá­sá­ért, továb­bá a bün­te­tés eny­hí­té­se érde­ké­ben fellebbezett.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú indít­vá­nyá­val kez­de­mé­nyez­te, hogy a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la a vád­lott­ra minő­sí­tett ember­ölés bűn­cse­lek­mé­nye miatt kisza­bott bün­te­tést hagy­ja helyben.

A bűn­ügy koráb­ban kiadott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvas­ha­tó: https://ugyeszseg.hu/testveret-leszurta-edesanyjat-fojtogatta